Stads­pla­ne­ra­rens fa­vo­ri­ter

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Vad är din fa­vo­rit­plats i Ki­vistö, om­rå­desar­ki­tekt An­na-Ri­it­ta Ku­ja­la?

”De bäs­ta plat­ser­na är en­ligt mig än så länge obygg­da – ing­en av de de­talj­pla­ner jag job­bat med har än­nu för­verk­li­gats. En ba­lan­se­rad ska­la är nå­got som än­nu in­te upp­nåtts i Ki­vistö – jag tyc­ker att det som hun­nit byg­gas är li­te för glest. Det finns för myc­ket ic­ke-plat­ser och för li­te grönt. Min fa­vo­rit­plats i Ki­vistö är nog Kvart­så­der­par­ken. Vi pla­ne­rar just nu par­kens om­giv­ning och jag tror att det kom­mer att bli en verk­lig stads­o­as! Flagg­par­ken, el­ler fly­gek­orr­sko­gen, är en­ligt många en hemsk plats. Jag an­ser där­e­mot att den är spe­ci­fik för Ki­vistö. Om man jäm­för Ki­vistö som stads­ut­veck­lings­pro­jekt med and­ra mot­sva­ran­de pro­jekt är det myc­ket an­märk­nings­värt att vi har så­dan orörd na­tur där.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.