Fin­land höll tätt ihop med fru­ga­la fy­ran

Mot­sätt­ning­ar­na om peng­ar och prin­ci­per är in­te lös­ta. De spar­sam­mas gäng som nu in­klu­de­rar Fin­land är re­do att gå med på ett co­ro­nakri­s­pa­ket med 350 mil­jar­der eu­ro i bi­drag och li­ka myc­ket i lån, er­far TT.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

En bit in på sön­dags­kväl­len ha­de stats- och re­ge­rings­che­fer­na på EUtopp­mö­tet än­nu in­te satt sig runt bor­det till­sam­mans.

– Det finns fort­fa­ran­de skill­na­der mel­lan län­der­na, det mås­te jag är­ligt er­kän­na. Men per­son­li­gen tror jag att det går att hit­ta en lös­ning, sa­de Fin­lands stats­mi­nis­ter San­na Ma­rin en­ligt ny­hets­by­rån STT.

Hon tilla­de att hon är re­do att fort­sät­ta till mån­da­gen, men un­der­strök att hon än­nu an­såg att för myc­ket av co­ro­nakri­s­stö­det till EU-län­der­na fö­reslås gå ut som bi­drag. Sam­ti­digt var­na­de hon för att ett sam­man­brott nu in­te kom­mer att gö­ra det lät­ta­re att enas vid ett nytt mö­te.

– Det kan myc­ket väl bli så att det för­sö­ket kan bli än­nu svå­ra­re, sa­de Ma­rin.

En­ligt upp­gift till TT har de fy­ra spar­sam­ma län­der­na Sve­ri­ge, Ne­der­län­der­na, Dan­mark och Ös­ter­ri­ke, el­ler snål­jå­par­na som mot­stån­dar­na kal­lar dem, gjort klart att de kan ac­cep­te­ra ett co­ro­nakri­s­pa­ket om to­talt 700 mil­jar­der eu­ro, med hälf­ten som bi­drag och hälf­ten som lån.Ur­sprungs­för­sla­get från Eu­ro­pe­is­ka rå­dets ord­fö­ran­de Char­les Michel och EU-kom­mis­sio­nen var 750 mil­jar­der med 500 av dem som bi­drag och 250 som lån.

Vill sän­ka bi­drag

Fin­land till­hör for­mellt in­te den ”fru­ga­la fy­ran”. Ma­rin har än­då un­der sön­da­gen del­ta­git i fle­ra mö­ten med ”snål­jåps­kvar­tet­ten”.

Eu­ro­pe­is­ka rå­dets ord­fö­ran­de Char­les Michel har för­vän­tats pre­sen­te­ra en ny kom­pro­miss­plan till de 27 EU-län­der­nas le­da­re un­der sön­da­gen. När är dock oklart, mö­tet var tänkt att åter­upp­tas vid lunch men ti­den flyt­ta­des fram fle­ra gång­er.

– Jag har un­der mi­na sju år som le­da­re säl­lan sett så di­a­metralt oli­ka åsik­ter om så många sa­ker, sa­de Lux­em­burgs pre­miär­mi­nis­ter Xa­vi­er

Bet­tel på väg in till mö­tes­bygg­na­den i cen­tra­la Brys­sel.

Många mö­ten

I stäl­let för att träf­fas runt det sto­ra mö­tes­bor­det, av­lös­te de 27 EU­le­dar­na varand­ra i se­pa­ra­ta mö­ten med oli­ka grup­per av län­der för att lir­ka fram en lös­ning.

Tysklands för­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer­kel tycks in­te ha över­dri­vit när hon vid in­led­ning­en i fre­dags be­skrev mot­sätt­ning­ar­na som ”väl­digt, väl­digt sto­ra”.

In­för sön­da­gens mö­te sa­de Mer­kel, den sär­klas­sigt mest er­far­na re­ge­rings­che­fen i EU-kret­sen:

– Det finns gott om god vil­ja, men ock­så många oli­ka vil­jor. Jag ska gö­ra mitt bäs­ta, men det kan bli så att vi in­te lyc­kas kom­ma över­ens.

En nyc­kel­spe­la­re är Ung­erns pre­miär­mi­nis­ter Vik­tor Or­bán. Fö­re mö­tet ho­ta­de han med ve­to mot al­la upp­gö­rel­ser som in­ne­bär krav på att föl­ja grund­läg­gan­de rätts­li­ga prin­ci­per för att ta emot EU-stöd. In­för sön­da­gens om­start lät han mer in­ställd på att med­ver­ka till en över­ens­kom­mel­se.

– Vi för­hand­lar väl med­vet­na om att vi mås­te nå en upp­gö­rel­se, sa­de Or­bán till jour­na­lis­ter från bland an­nat Tyskland och Frank­ri­ke.

Vär­de­ring­ar

Kra­vet på att få bort kopp­ling­en mel­lan rätts­stats­prin­ci­per och EU­peng­ar fram­förs även av Po­len, vars pre­miär­mi­nis­ter Ma­teusz Mo­rawiec­ki sä­ger sig va­ra emot de or­da­ly­del­ser som nu fö­reslås. Många and­ra län­der vill sam­ti­digt sna­ra­re skär­pa rätts­stats­for­mu­le­ring­ar­na i bud­get­för­sla­get och gö­ra det svå­ra­re för en­skil­da län­der att hind­ra for­mel­la gransk­ning­ar.

– Det som på all­var bin­der oss sam­man är vå­ra ge­men­sam­ma vär­de­ring­ar. Det kan jag in­te se att vi kan kom­pro­mis­sa om, sa­de dans­ka stats­mi­nis­tern Fre­de­rik­sen på sön­da­gen en­ligt ny­hets­by­rån Rit­zau.

WIK­TOR NUM­ME­LIN/LARS LARS­SON-TT- SPT

FO­TO: FRAN­CI­SCO SECO/TT-AP

Från väns­ter: Ita­li­ens pre­miär­mi­nis­ter Gi­u­sep­pe Con­te, Ne­der­län­der­nas ■ pre­miär­mi­nis­tern Mark Rut­te, Tysklands för­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer­kel och Eu­ro­pe­is­ka kom­mis­sio­nens ord­fö­ran­de Ur­su­la von der Ley­en i Brys­sel på lör­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.