Utvid­gat na­tur­skydds­om­rå­de

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●mil­jö­mi­ni­s­te­ri­et med­de­la­de i bör­jan av maj att man vill in­rät­ta ett utvid­gat na­tur­skydds­om­rå­de i Kvar­ken som skul­le bör­ja gäl­la 2021.

●om­rå­de­na lig­ger in­om kom­mu­ner­na Kors­näs, ma­lax, Kors­holm, ny­kar­le­by, va­sa och vörå och de är al­la stats­äg­da.

●Be­slu­tet om in­rät­tan­det har ta­gits re­dan på 1980-ta­let, en­ligt Lei­la su­van­to­la, lag­stift­nings­råd vid mil­jö­mi­ni­s­te­ri­et.

●Un­der be­red­ning­en ska sam­rådsmö­ten ord­nas med land­skaps­för­bun­det, kom­mu­ner­na, lo­ka­la jakt­för­e­ning­ar, na­tur­skydds­för­e­ning­ar och and­ra för­e­ning­ar och and­ra lo­ka­la ak­tö­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.