Sy­ri­en­k­ri­ga­re från Dan­mark häk­tad för lands­för­rä­de­ri

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-RIT­ZAU

En 29-årig dansk som rest till Sy­ri­en för att del­ta i stri­der sit­ter häk­tad för lands­för­rä­de­ri, rap­por­te­rar tid­ning­en Ber­lings­ke. Det skul­le va­ra förs­ta gång­en på över 70 år som nå­gon ställs in­för rät­ta för brot­tet.

Den i dag 29-åri­ge man­nen åk­te till Sy­ri­en 2013. Där äg­na­de han sig bland an­nat åt att skju­ta prick på bil­der av de dans­ka po­li­ti­ker­na Na­ser Kha­der och An­ders Fogh Rasmus­sen, ka­ri­ka­tyr­teck­na­ren Kurt Wes­ter­gaard och den islam­fi­ent­li­ge de­bat­tö­ren Lars He­de­gaard, en hän­del­se som fil­ma­des och fick sprid­ning på in­ter­net.

Ef­ter fy­ra år i in­bör­des­kri­gets Sy­ri­en så­ra­des man­nen i ett bom­ban­grepp. Med hjälp av smugg­la­re lyc­ka­des han ta sig till Tur­ki­et till­sam­mans med sin fru och pa­rets två barn. Väl i Tur­ki­et greps han, och läm­na­des två år se­na­re ut till Dan­mark.

29-åring­en är se­dan ti­di­ga­re miss­tänkt för ter­ror­brott, men är se­dan den 22 ju­ni även häk­tad för lands­för­rä­de­ri, vi­sar dom­stols­hand­ling­ar som Ber­lings­ke ta­git del av. Om lands­för­rä­de­ri blir en åtals­punkt i den kom­man­de hu­vud­för­hand­ling­en är det förs­ta gång­en på över 70 år som en per­son i Dan­mark ställs in­för rät­ta för det brot­tet.

Tek­niskt sett rör det sig dock om en ny lag, då den ti­di­ga­re ru­bri­ce­ring­en sna­ra­re gäll­de för­rä­de­ri till för­mån för en an­nan stat, som då dans­kar kol­la­bo­re­ra­de med Hit­ler­tyskland un­der den na­zis­tis­ka oc­ku­pa­tio­nen. En ny för­rä­de­ri­lag­stift­ning träd­de i kraft i de­cem­ber 2015 för att även om­fat­ta ji­ha­dis­ter som stri­dit för IS el­ler and­ra ex­tre­mist­grup­per i Sy­ri­en.

Man­nen ne­kar till al­la an­kla­gel­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.