Kri­get i Sy­ri­en

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Käl­la: FN, UNCHR, SOHR, TT

●Kon­flik­ten i Sy­ri­en star­ta­de 2011 med ett upp­ror i form av fred­li­ga pro­tes­ter, som över­gick i ett re­gel­rätt in­bör­des­krig. Fler än 580 000 män­ni­sko­liv har krävts, en­ligt op­po­si­tio­nel­la Sy­ris­ka män­ni­sko­rättsob­ser­va­to­ri­et (SOHR) som be­va­kar kri­get från Stor­bri­tan­ni­en.

●Om­kring 11 mil­jo­ner män­ni­skor, runt hälf­ten av lan­dets be­folk­ning, har dri­vits på flykt. Mer­par­ten av dem är in­tern­flyk­ting­ar el­ler be­fin­ner sig i nå­got av grann­län­der­na.

●De fles­ta sy­ris­ka flyk­ting­ar­na bor i Li­ba­non, Jor­da­ni­en, Tur­ki­et, Irak och Egyp­ten. I Li­ba­non är var fjär­de in­vå­na­re sy­risk flyk­ting.

●Fle­ra fredsi­ni­ti­a­tiv och för­sök till po­li­tisk pro­cess har sjö­satts ut­an att lyc­kas. FN-sän­de­bu­den Ko­fi An­nan, Lakhdar Bra­hi­mi och svensk-ita­li­ens­ke Staf­fan de Mistu­ra gav upp si­na för­sök att med­la. Den svå­ra pos­ten in­ne­has nu av den nors­ke di­plo­ma­ten Geir Pe­der­sen.

●I de­cem­ber 2015 an­tog FN:s sä­ker­hets­råd enigt re­so­lu­tion 2254. Den sta­kar ut en väg­kar­ta för en freds­pro­cess i Sy­ri­en och för­or­dar bland an­nat va­pen­vi­la, för­hand­ling­ar mel­lan re­bell­grup­per och pre­si­dent Bashar al-As­sads re­gim, samt ut­ar­be­tan­de av en ny för­fatt­ning.

●Med åren har kri­get kom­mit att in­klu­de­ra allt fler par­ter. Ex­tre­mis­tis­ka ji­ha­dist­grup­per har pro­fi­te­rat på ka­o­set och vux­it sig star­ka, även om den som kal­lar sig Isla­mis­ka sta­ten tryck­tes till­ba­ka av en om­fat­tan­de of­fen­siv.

●En­ligt FN le­ver runt 80 pro­cent av Sy­ri­ens be­folk­ning un­der fat­tig­doms­grän­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.