In­di­ens dag­ar­be­ta­re räds smit­ta i stor­stä­der

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TROY ENEKVIST/TT

Över en mil­jon män­ni­skor är sju­ka och sto­ra de­lar av sam­häl­let går på knä­na. Co­ro­na­pan­de­min slår hårt mot jät­te­lan­det In­di­ens eko­no­mi, i syn­ner­het mot de re­dan ut­sat­ta dag­lö­nar­na. – In­di­en är fort­fa­ran­de så fat­tigt att ar­bets­lös­het är en lyx för många. De mås­te hit­ta jobb, vil­ket jobb som helst, för att över­le­va, sä­ger eko­no­men Mihir Swarup Shar­ma.

I In­di­en, som ny­li­gen klätt­ra­de till en oöns­kad tred­je­plats på den glo­ba­la lis­tan över län­der med flest vi­rus­fall, är många stor­stä­der märk­ligt stil­la. I Bom­bay (Mum­bai), som van­ligt­vis hy­ser ti­o­tu­sen­tals mi­grant­ar­be­ta­re, har byg­gen stan­nat av och ga­tumyll­ret tyst­nat. Den sto­ra ma­jo­ri­te­ten av gäst­ar­be­tar­na har gett sig i väg på grund av de re­strik­tio­ner som är tänk­ta att häm­ma vi­rus­sprid­ning­en.

– Vi vet in­te om man­nen i gat­hör­net med en cy­kel­pump, som le­ver på att pum­pa folks cyklar, ar­be­tar el­ler in­te. El­ler hur folk i hans si­tu­a­tion har på­ver­kats av kri­sen. Det finns inga da­ta på det, vi kan ba­ra an­ta att de för­lo­rat stor del av sin in­komst, sä­ger Hen­rik Che­tan As­pengren, fors­ka­re på Ut­ri­kes­po­li­tis­ka in­sti­tu­tet i Sve­ri­ge.

Ar­be­tar långt från fa­mil­jen

Ar­bets­or­ga­ni­sa­tio­nen In­ter­na­tio­nal

La­bour Or­ga­ni­sa­tion (ILO) har dock var­nat för att så många som 400 mil­jo­ner ar­be­ta­re från den in­for­mel­la sek­torn ris­ke­rar att ham­na i dju­pa­re fat­tig­dom på grund av co­ro­na­pan­de­min och dess re­strik­tio­ner. Med in­for­mell sek­tor av­ses jobb som in­te re­gi­stre­ras hos myn­dig­he­ter, ex­em­pel­vis ga­tu­för­sälj­ning och hant­verk, och som så­le­des var­ken ge­ne­re­rar skatt till sta­ten el­ler väl­färd för ar­be­ta­ren.

En­ligt den in­dis­ka re­ge­ring­ens eg­na rap­por­ter är his­nan­de 90 pro­cent av in­di­er­na i ar­bets­för ål­der verk­sam­ma in­om just den in­for­mel­la sek­torn. Och upp­skatt­nings­vis 100 mil­jo­ner av lan­dets drygt 1,3 mil­jar­der in­vå­na­re är så kal­la­de mi­grant­ar­be­ta­re – per­so­ner som un­der de­lar av året bor och ar­be­tar i stä­der för att för­sör­ja fa­mil­jer som är kvar på lands­byg­den.

– Mi­grant­ar­be­tar­na har drab­bats ex­tra hårt med tan­ke på att de of­ta är helt be­ro­en­de av det som ned­stäng­ning­en nu ra­se­rat. De­ras fa­mil­jer som of­ta bor på lands­byg­den är ock­så be­ro­en­de av de­ras in­komst och de peng­ar som de skic­kar, sä­ger Mihir Swarup Shar­ma, chefse­ko­nom vid den In­di­en­ba­se­ra­de tan­kes­med­jan Ob­ser­ver Re­se­arch Founda­tion.

Räds att åter­vän­da

Mi­grant­ar­be­ta­re är sär­skilt van­li­ga in­om bygg- och in­du­stri­sek­torn. Men många av dem räds nu att åter­vän­da till Bom­bay som be­skrivs som lan­dets epi­cent­rum för smit­tan. Den se­nas­te ti­den har an­ta­let fall av co­vid-19 ökat snabbt sär­skilt i mång­mil­jon­stä­der som just Bom­bay, Del­hi och Ah­me­da­bad.

– Rätt myc­ket av In­di­ens eko­no­mi byg­ger på mi­grant­ar­be­ta­re. Och nu är frå­gan om ar­be­tar­na kan och vill kom­ma till­ba­ka till stor­stä­der­na, kon­sta­te­rar Hen­rik Che­tan As­pengren.

Ar­bets­gi­var­na, å sin si­da, är be­ro­en­de av mi­gre­ran­de ar­bets­kraft. Fle­ra bo­lag för­sö­ker nu loc­ka ar­be­ta­re för att kun­na återstar­ta oli­ka pro­jekt.

– Det var över­sväm­ning i min hem­by och det fanns näs­tan ing­et ar­be­te där. Bygg­che­fen ord­na­de flyg­bil­jet­ter och för­säk­ra­de att han skul­le ta hand om oss om vi åter­vän­de, be­rät­tar 25-åri­ge bygg­ar­be­ta­ren Asif Khan, en av få som åter­vänt till Bom­bay från sitt hem i Väst­ben­ga­len, för tid­ning­en Hin­du­s­tan Ti­mes.

Bac­kar eko­no­min?

På läng­re sikt ris­ke­rar vi­ruspan­de­min och dess ef­ter­dy­ning­ar att slå hårt mot den kamp mot fat­tig­dom som förts i In­di­en de se­nas­te de­cen­ni­er­na.

– In­di­en kan kom­ma få en ne­ga­tiv till­växt i år på grund av vi­ru­set och ned­stäng­ning­ar­na. Det är väl­digt ovan­ligt och har ba­ra hänt ett par gång­er ti­di­ga­re i histo­ri­en och de­fi­ni­tivt in­te un­der de se­nas­te fyr­tio åren. Var­ken in­di­vi­der, fö­re­tag el­ler re­ge­ring­en är re­do för en till­ba­ka­gång i eko­no­min, sä­ger Mihir Swarup Shar­ma.

När det nya co­ro­na­vi­ru­set bör­ja­de spri­da sig i vå­ras val­de in­dis­ka myn­dig­he­ter att stänga ner sam­häl­let to­talt, för att se­dan grad­vis öpp­na upp. I om­rå­den där smitt­sprid­ning­en va­rit hög har man dock be­hål­lit re­strik­tio­ner. I Bom­bay har ned­stäng­ning­en för­längts till den 31 ju­li.

Rätt myc­ket av In­di­ens eko­no­mi byg­ger på mi­grant­ar­be­ta­re. Och nu är frå­gan om ar­be­tar­na kan och vill kom­ma till­ba­ka till stor­stä­der­na Hen­rik Che­tan As­pengren fors­ka­re på Ut­ri­kes­po­li­tis­ka in­sti­tu­tet i Sve­ri­ge

FO­TO: RAFIQ MAQBOOL/AP-TT

In­dis­ka häl­so­ar­be­ta­re co­vid-scre­e­nar bo­en­de i ett fat­tigt om­rå­de i sta­den Bom­bay (Mum­bai). ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.