Nya sta­ty­er, nya min­nen

Hufvudstadsbladet - - Debatt -

I Kö­pen­hamn, ett sten­kast från det kung­li­ga pa­lat­set Ama­li­en­borg finns se­dan 2018 en sta­ty som ut­ma­nar den ”hyg­ge­li­ga” Dan­marks­hi­sto­ri­en. Den svart­må­la­de glas­fi­bersta­tyn fö­re­stäl­ler en kvin­na sit­tan­des på nå­got som ver­kar va­ra en tron. I den ena han­den hål­ler hon en brin­nan­de fack­la och i den and­ra en grov kniv för att hug­ga soc­ker­rör. Sta­tyn he­ter I am Qu­een Ma­ry och av­täck­tes i sam­band med att det gått hund­ra år se­dan Dan­mark 1917 sål­de sin västin­dis­ka ko­lo­ni be­stå­en­de av öar­na Sankt Cro­ix, Sankt Jan och Sankt Tho­mas till USA. Kvin­nan är Ma­ry Le­ti­cia Tho­mas (1845–1905), i sin sam­tid kal­lad Qu­een Ma­ry, och en av le­dar­na för det Fi­re­burn-upp­ro­ret 1878 på den dans­ka ko­lo­nin som i dag bär nam­net Jung­f­ru­ö­ar­na.

Up­p­ro­ren var en följd av miss­nö­je och en käns­la av hopp­lös­het bland de afro-ka­ri­bis­ka ar­be­tar­na. Trots att sla­ve­ri­et ha­de av­skaf­fats 1848 blev in­te för­hål­lan­de­na nämn­värt bätt­re. Lön­sam­hets­pro­blem som upp­stod ge­nom ökad eko­no­misk kon­kur­rens gjor­de dem fak­tiskt säm­re. Den bil­li­ga ar­bets­kraf­ten hind­ra­des då att läm­na öar­na ge­nom oli­ka ef­fek­ti­va ad­mi­nist­ra­ti­va åt­gär­der. Då ut­sik­ter­na för att för­hand­la sig till dräg­li­ga­re ar­bets­för­hål­lan­den, hög­re lö­ner och ett män­ni­sko­vär­digt liv i störs­ta all­män­het på soc­ker­plan­ta­gen gru­sa­des, bröt oro­lig­he­ter ut. Grö­dan på om­kring 50 plan­ta­ger sat­tes i brand, vil­ket or­sa­ka­de sto­ra eko­no­mis­ka för­lus­ter för ägar­na.

Var det­ta be­rät­ti­gat? Är Ma­ry Tho­mas att be­trak­ta som en hjäl­te? Det är frå­gor som kan be­sva­ras först då den­na del av Dan­marks och Nor­dens histo­ria får den upp­märk­sam­het den bör få. Den ti­den är nu in­ne. Re­dan 2017 ut­kom det mas­to­don­tis­ka histo­ri­e­ver­ket Dan­mark og koIo­ni­er­na i fem band. Dan­marks Ra­dio vi­sa­de sam­ma år histo­ri­e­do­ku­men­tä­ren Sla­ve­na­tion Dan­mark, som även har kun­nat ses hos oss. I den led­sa­gas tit­tar­na tyd­ligt och pe­da­go­giskt in i det hi­sto­ris­ka fak­tum att Dan­mark otvi­vel­ak­tigt var en del av tring­el­han­deln. Den­na gav be­ty­dan­de ri­ke­dom som än­nu i dag finns bå­de syn­ligt i form av ståt­li­ga bygg­na­der, och me­ra osyn­ligt i form av ac­ku­mu­le­rat ka­pi­tal i det dans­ka sam­häl­let.

Drott­ning Ma­ry sit­ter på sin tron ut­an­för det som en gång var det västin­dis­ka kom­pa­ni­ets pack- och tull­hus. Sta­tyn är ett sam­ar­be­te mel­lan konst­nä­rer­na La Vaughn Bel­le från Jung­f­ru­ö­ar­na och dans­kan Je­a­net­te Ehlers. De har valt att byg­ga sta­ty­kom­po­si­tio­nen ef­ter ett fo­to­gra­fi på en po­se­ran­de Hu­ey P. Newton, le­da­re för de Svar­ta Pant­rar­na. På Ma­ry Tho­mas själv finns inga fo­to­gra­fi­er, ba­ra teck­na­de bil­der och pro­to­koll från hen­nes tid i tukt­hus i Kö­pen­hamn. Där av­tjä­na­de hon en del av det livs­tids­straff hon döm­des till.

Al­lu­sio­nen till 1960- och 1970-ta­lens re­vo­lu­tio­nä­ra svar­ta mot­stånds­rö­rel­se kopp­lar den dans­ka fång­en till glo­ba­la portal­fi­gu­rer i kam­pen mot ra­sism och ojäm­lik­het. Rät­ten till själv­för­svar och våld­samt mot­stånd sank­tio­ne­ras i den histo­ri­e­tolk­ning­en. Den dans­ka soc­ker­plan­ta­gear­be­ta­ren av afro-ka­ri­bisk et­ni­ci­tet och hen­nes hår­da öde fal­ler då in i en be­rät­tel­se av väs­ter­ländskt och vitt för­tryck, nå­got som in­te va­rit en del av en nor­disk hi­sto­risk själv­bild och min­nes­kul­tur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.