IOK:s re­gel 50

Hufvudstadsbladet - - Sport -

●Re­gel 50 i det olym­pis­ka re­gel­ver­ket är ett ram­verk för att skyd­da ne­ut­ra­li­te­ten i id­rot­ten och i OS.

●I re­geln står det att inga de­mon­stra­tio­ner el­ler po­li­tisk, re­li­giös el­ler ra­sis­tisk pro­pa­gan­da är tillå­ten på olym­pis­ka plat­ser som på are­nor­na, i OS-byn, un­der me­dalj­ce­re­mo­ni­er­na, samt un­der in­vig­ning­en, av­slut­ning­en och and­ra of­fi­ci­el­la ce­re­mo­ni­er.

●Re­geln syf­tar till att fo­kus un­der OS är på id­rot­tar­nas pre­sta­tio­ner, id­rot­ten och den in­ter­na­tio­nel­la enig­he­ten och har­mo­nin som den olym­pis­ka rö­rel­sen vill vär­na om.

●De ak­ti­va, och dess trä­na­re och le­da­re, har rätt att ut­tryc­ka si­na åsik­ter un­der press­kon­fe­ren­ser och in­ter­vju­er, vid lag­mö­ten och i me­di­er el­ler i and­ra platt­for­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.