Nytt ne­der­lag för Fer­ra­ri

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Ok, att mo­torn är svag vet vi al­la. Det är nå­got helt an­nat. När Scu­de­ria pre­sen­te­ra­de sin nya bil i vint­ras stod det Win Now på bakving­en. Det stod det ock­så i bör­jan på sä­song­en 2019. Ef­ter någ­ra lopp för­svann upp­ma­ning­en.

Och i år dröj­de det ba­ra två lopp så nu är bakving­en tom och en­bart röd igen. De två or­den finns in­te hel­ler läng­re på fö­rar­nas ove­ral­ler. Li­ka bra det. Win Now pas­sar ju in­te pre­cis ihop med re­a­li­te­ten. På so­ci­a­la me­di­er har Fer­ra­ris va­ru­mär­ke, den stol­ta svar­ta häs­tan som ste­ga­rar sig på bak­be­nen, för­vand­lats till en ås­na med häng­an­de hu­vud och öron. Och det kom­mer att drö­ja länge in­nan tra­di­tio­nen i Ma­ra­nel­lo upp­re­pas. Att kloc­kan i den lo­ka­la kyr­kan ring­er och för­täl­jer att Fer­ra­ri vun­nit ett lopp.

”Ung­erns GP var en makt­de­mon­stra­tion av Lewis Ha­mil­ton.”

FRED­RIK AF PETERSENS

För Fer­ra­ri blev det yt­ter­li­ga­re ett pin­samt ne­der­lag i Ungern. Bå­de Se­basti­an Vet­tel och Char­les Leclerc blev var­var­de av den sex­fal­di­ge mäs­ta­ren Lewis Ha­mil­ton. Mer be­hö­ver man in­te skri­va. Ty­värr. Al­la vill se Vet­tel och Leclerc ut­ma­na Ha­mil­ton och Valt­te­ri Bot­tas om seg­rar men det kom­mer att drö­ja.

Finns det en chans att Fer­ra­ri kan blan­da sig i top­pen igen? Knap­past. Vis­ser­li­gen är det tre vec­kor till näs­ta lopp. Eng­lands GP på Sil­versto­ne där man kom­mer att kö­ra två täv­ling­ar. Man kan och får gö­ra upp­da­te­ring­ar på bi­len, men in­te i mo­torn.

I stäl­let skul­le det stå Win­ning again and again på Lewis Ha­mil­tons bil. Ung­erns GP var en makt­de­mon­stra­tion och han har nu ta­git över led­ning­en i VM-ta­bel­len från Valt­te­ri Bot­tas. Och frå­gan är om han kom­mer att läm­na till­ba­ka den. Kanp­past om man ska dö­ma ef­ter de tre kör­da lop­pen.

Man kan tyc­ka vad man vill om Ha­mil­ton, men han är ut­an tve­kan en av de ab­so­lut bäs­ta fö­rar­na som täv­lat i for­mel 1 se­dan VM in­stif­ta­des 1950. Svårt att rang­ord­na ho­nom, för den bil som till ex­em­pel Ju­an Ma­nu­el Fan­gio, ar­gen­ti­na­ren vann fem tit­lar, kör­de skil­jer sig mar­kant från Ha­mil­tons bil.

Max Verstap­pen. Ne­der­län­da­ren spe­la­de en dub­bel roll i Ung­ewrn. Först idi­o­ten. Ba­nan var hal ef­ter en regnskur men Verstap­pen tog i all­de­les för myc­ket på pa­rad­var­vet och pla­ce­ra­de bi­len i däcks­hö­gen. Hju­lupp­häg­ning­en ska­dad men stäl­ler än­då upp i grid­den. Och där vän­tar hans me­ka­ni­ker el­ler rät­ta­re sagt hjäl­tar. Med någ­ra mi­nu­ter till­go­do fix­ar de bi­len. Ef­ter lop­pet var Verstap­pen ock­så en hjäl­te. Kör­de upp sig från sjun­de till and­ra plat­sen och lyc­ka­des hål­la Valt­te­ri Bot­tas bakom sig. Men ha­de fin­län­da­ren in­te bli­vit ir­ri­te­rad av en lam­pa på rat­ten ha­de han in­te mis­sat star­ten och and­ra plat­sen ha­de va­rit hans.

Vad är skill­na­den mel­lan en ba­na med en el­ler två långa ra­kor och en ba­na med en kort? På den se­na­re bru­kar det bli bätt­re lopp med ett un­dan­tag. Den som le­der kan dik­te­ra lop­pet men bakom bru­kar det all­tid bli tufft. Som i årets lopp på Hung­aro­ring. Mas­sor av klung­or vil­ket au­to­ma­tiskt in­ne­bär tä­ta och tuf­fa du­el­ler och om­kör­ning­ar. Pre­cis som det skall va­ra. Bäs­ta be­vi­set? Re­sul­ta­tet.

Glöm de tre förs­ta plat­ser­na, för de är all­tid re­ser­ve­ra­de för de tre sto­ra stal­len. Fy­ra blev Lan­ce Stroll. So­nen till en syn­ner­li­gen för­mögen man som dess­utom till­sam­mans med någ­ra vän­ner äger Ra­cing Point. Re­nault har lagt in en pro­test för att man sä­ger att RP har ko­pi­e­rat broms­sy­ste­met från Mer­ce­des fjol­års­bil. Det hand­lar om de främ­re brom­s­ka­na­ler­na, som in­te ba­ra le­der luf­ten för att ky­la ner brom­sar­na, ut­an ock­så är en vik­tig del av den käns­li­ga ae­ro­dy­na­mi­ken. På en så­dan ba­na som Hung­aro­ring med många kur­vor ut­an tve­kan en för­del.

Stroll ran­kas in­te bland de bäs­ta, men när man kör en bil som kanske är olag­lig är det en för­del. Hans stall­kam­rat Ser­gio Pe­rez blev sjua. En­ligt stall­che­fen Ot­mar Szafnau­er är Re­nault helt ute och re­ser och har in­te en aning om vad det hand­lar om.

Alx­an­der Al­bon är en an­nan fö­ra­re som fått kri­tik. All­de­les för lång­sam och blir re­jält från­körd av stall­kam­ra­ten Verstap­pen. I Ungern blev det dock en fem­te plats, men tolv se­kun­der ef­ter hol­län­da­ren. Ibland hän­der bå­de un­der­verk och mi­ra­kel sam­ti­digt. Ke­vin Mag­nus­sen blev nia med Haas. Trots en svag ita­li­ensk mo­tor.

FO­TO: JOE KLA­MAR/LEHTIKUVA

Fer­ra­ris Char­les Leclerc blev var­vad av Mer­ce­des Valt­te­ri Bot­tas i Ung­erns GP.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.