Spric­kor i den per­fek­ta fa­sa­den

Bra­ve New World är ögongo­dis ut­an stör­re djup, men bra så, skri­ver Kris­ter Ug­gel­dahl.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - KRIS­TER UG­GEL­DAHL

DRA­MA­SE­RIE/SCI­ENCE FIC­TION 9 de­lar på HBO Nor­dic, re­cen­sio­nen skri­ven på ba­sen av sju av­snitt. Ska­pad av Grant Mor­ri­son, Bri­an Tay­lor och Da­vid Wi­e­ner. Re­gi: Owen Har­ris, El­len Ku­ras, Craig Zisk m.fl. I rol­ler­na: Al­den Eh­ren­reich, Jes­si­ca Brown Find­lay, Har­ry Lloyd.

Ifall va­let står mel­lan him­mel och hel­ve­te är det san­no­likt att de fles­ta går in för att väl­ja him­len, ba­ra för att lan­da i Nya Lon­don, det mest per­fek­ta och har­mo­nis­ka av sam­hälls­byg­gen. Ja, åt­minsto­ne ifall vi ska tro Al­dous Hux­ley som skrev den lit­te­rä­ra för­la­gan, Du skö­na nya värld, i bör­jan av 1930-ta­let. I Nya Lon­don är kva­li­te­ter som gi­rig­het, ång­est och svart­sju­ka prak­tiskt ta­get utro­ta­de, myc­ket tack va­re de lyc­ko­pil­ler som med­bor­gar­na för jäm­nan stop­par i sig.

Allt det här har för­vis­so sitt pris. Att ha ett pri­vat­liv är in­te tillå­tet, in­te hel­ler att bil­da fa­milj (bar­nen kom­mer till på ar­ti­fi­ci­ell väg). Även mo­no­ga­mi är för­bju­den, nå­got som gör att de sex­u­el­la or­gi­er­na av­lö­ser varand­ra. Men okej, ef­tersom det här är en ame­ri­kansk pro­duk­tion blir det väl in­te så him­la barn­för­bju­det. Det är in­te som i Paul Ver­ho­e­vens Philip K. Dick-fil­ma­ti­se­ring To­tal Recall där natt­fjä­ri­lar­na går om­kring med tre bröst, ba­ra en sån sak.

Vil­dar­na stic­ker upp

Nå­väl, ut­an klass­klyf­tor ing­en dysto­pi värd nam­net. Där­av The Sa­vage World, Vil­dar­nas land, där män­ni­skor be­ter sig som män­ni­skor of­ta bru­kar. Då­ligt. När det är rea i snabb­kö­pet drar sig kun­der­na in­te för att tram­pa ner varand­ra. Dä­re­mel­lan slåss man och su­per till, white trash-sty­le. De facto ut­gör den­na Vil­dar­nas värld en te­ma­park som lyx­lira­re från Nya Lon­don be­sö­ker. Här ham­nar ock­så Ber­nard (Har­ry Lloyd) och Le­ni­na (Jes­si­ca Brown Find­lay), två in­tet ve­tan­de tu­ris­ter som väl­jer att gå på en bröl­lopsce­re­mo­ni, ett spek­ta­kel som slu­tar i ett ve­ri­ta­belt blod­bad när ett väp­nat upp­ror poc­kar på upp­märk­sam­het.

Med hjälp av Al­den Eh­ren­reichs ”vil­de” lyc­kas Ber­nard och Le­ni­na till slut fly fäl­tet. Sitt strå till stac­ken drar ock­så mam­ma De­mi Mo­o­re (det var in­te igår, väl­kom­men till­ba­ka), i hopp om en fri­bil­jett till Nya Lon­don.

Yta kont­ra in­ne­håll

Och just här, i skär­nings­punk­ten mel­lan det pri­mi­ti­va och det per­fek­ta har Bra­ve New World sin chans. På den punk­ten kun­de man kanske dra en pa­ral­lell till Snowpi­er­cer. Men ock­så till Westworld, låt sen va­ra att Bra­ve New World i ing­et ske­de känns li­ka spän­nan­de, över­ras­kan­de.

De go­da ny­he­ter­na: Bra­ve New World är snygg som ba­ra den, sce­no­gra­fiskt ge­ne­rös och vi­su­ellt tag­gad. Och visst är det kul med de he­do­nis­tis­ka in­sla­gen – släng dig i väg­gen, Ge­or­ge Or­well - även om det är se men in­te rö­ra som gäl­ler. Det oak­tat van­kas det ju nog me­ra yta än in­ne­håll. Här finns ing­et som skul­le bor­ga för en pro se­mi -upp­sats i so­ci­o­lo­gi. Och som po­li­tisk sa­tir är Bra­ve New World onek­li­gen li­te tand­lös.

Men som lätt­smält un­der­håll­ning – var­för in­te? Hand­ling­en bju­der på hem­lig­he­ter och lögn­er så det räc­ker och blir över och när man blir varm i roc­ken kom­mer även sex­et i gång, lik­som and­ra hyss från den gam­la värl­den. I takt med spric­kor­na i fa­sa­den får även skå­de­spe­lar­na me­ra ut­rym­me. Där se­ri­en i Al­den Eh­ren­reich har en nå­got färg­lös le­a­ding man föl­jer man gär­na Jes­si­ca Brown Find­lays Le­ni­na som i kraft av sitt tvi­vel väx­er så det kna­kar.

FO­TO: PRESSBILD/PEACOCK

De­mi Mo­o­re är till­ba­ka i ramp­lju­set i HBO-pro­duk­tio­nen Bra­ve New World.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.