Med Art­hur Mil­ler och Vir­gi­nia Woolf i ba­ga­get

Här kom­mer tip­sen på vec­kans in­tres­san­tas­te tv-fil­mer.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - MA­LIN SLOTTE ma­lin.slotte@ksf­me­dia.fi

The Sa­les­man

★★★★☆ (Fo­ru­shan­de, Iran-Frank­ri­ke 2016) Irans­ka re­gis­sö­ren As­ghar Far­ha­di kvit­te­ra­de ut en Oscar för The Sa­les­man men i pro­test mot Trump-re­gi­mens re­se­re­strik­tio­ner lät Far­ha­di bli att gå på fir­ma­fes­ten i frå­ga. Pre­cis som Na­der och Si­min – En se­pa­ra­tion är The Sa­les­man (ef­ter Art­hur Mil­ler, just det) nå­got av ett ut­rops­tec­ken. En film där till sy­nes små, var­dag­li­ga, pro­blem över­går i sto­ra mo­ra­lis­ka spörs­mål – ut­an att re­gis­sö­ren nämn­värt hö­jer vo­ly­men. Emad (Sha­hab Hos­se­i­ni) och Ra­na (Ta­ra­neh Ali­doosti) är det unga, ur­ba­na Te­he­ran­pa­ret som ef­ter stort be­svär kom­mer över en hy­reslä­gen­het – till ett högt pris vi­sar det sig. Slut­re­sul­ta­tet är stort i det lil­la, smärt­samt re­a­lis­tis­ka, for­ma­tet.

Yle Te­e­ma ons­dag 22.7 kl. 22.00-23.58

Plu­to­nen

★★★★☆ (Pla­toon, 1986) Den förs­ta och tro­ligt­vis bäs­ta fil­men i Oli­ver Sto­nes Vi­et­namtri­lo­gi, av en film­ma­ka­re som per­son­li­gen del­tog i det smut­si­ga kri­get. Här mö­ter vi Char­lie She­ens col­le­ge­kis som i mö­tet med Tom Be­reng­ers är­ra­de ve­te­ran – en man som skju­ter först och frå­gar sen, även när det gäl­ler ci­vil­be­folk­ning­en – blir av med oskul­den. Vi no­te­rar ock­så Wil­lem Da­fo­es fu­rir, fil­mens mo­ra­lis­ka sam­ve­te. Visst hän­der det att Sto­ne gör det lätt för sig men som hel­het är det­ta raff­lan­de och re­a­lis­tiskt iscen­satt krigs­dra­ma­tik, en film som även tan­ge­rar klass­per­spek­ti­vet på slag­fäl­tet. För att in­te ta­la om det här med ”black li­ves don’t mat­ter”, i cent­rum även för Spi­ke Le­es Net­flix-rul­le Da 5 Bloods. Yle Te­e­ma tors­dag 23.7 kl. 21.00-22.55

För­bju­den frukt

★★★☆☆ (Ki­el­let­ty he­del­mä, Fin­land 2009) Det är in­te all­tid som po­pu­lär­kul­tu­ren vi­sar för­stå­el­se för tros­frå­gor. Men säg det åt Do­me Karu­ko­ski som i För­bju­den frukt, en upp­växt­skild­ring där världs­ligt och and­ligt kol­li­de­rar, vi­sar prov på en säl­lan skå­dad mog­nad. Raa­kel (Mar­jut Ma­risto) är den ös­ter­bott­nis­ka lae­sta­di­antje­jen som får skräm­sel­hic­ka när bäs­ta vä­nin­na Ma­ria (Aman­da Pil­ke) drar iväg till den syn­di­ga stor­sta­den, Helsing­fors. Or­sak nog att loc­ka hem den för­tap­pa­de sjä­len, in­te sant? Re­sul­ta­tet är en ur­ban odys­sé där som­mar­nat­tens le­en­de var­vas med bitt­ra tå­rar.

Och en and­ligt spet­sad arm­bryt­ning som ingalun­da för­pas­sas till mar­gi­na­len. Den re­li­giö­sa ge­men­ska­pen har visst si­na si­dor. Yle TV2 fre­dag 24.7 kl.

23.00-00.40

The Hours

★★★★★

(USA 2002) Ni­co­le Kid­man vand­ra­de hem med en Oscar för sitt roll­ar­be­te i Step­hen Dal­drys The Hours. Kid­man ge­stal­tar Vir­gi­nia Woolf, den men­talt skö­ra skrift­stäl­la­ren som här käm­par med ma­nu­set till Mrs Dal­lo­way. Boken i frå­ga spe­lar en cen­tral roll när Ju­li­an­ne Mo­o­res fru­stre­ra­de hem­ma­fru, mo­dell 1950-ta­lets Los Ang­e­les, stäng­er in sig på ett ho­tell­rum med en burk pil­ler. Slut­li­gen dy­ker Dal­lo­way upp i 2000-ta­lets New York där Me­ryl Streeps les­bis­ka kul­tur­per­son­lig­het stäl­ler till med en fest för sin dö­en­de ex-äls­ka­re (Ed Har­ris). Trip­tyk var or­det, all­ting häng­er ihop, och det som en dröm (läs: mar­dröm). För mu­si­ken står ing­en mind­re än Philip Glass. Sub lör­dag 25.7 kl. 21.00-23.05

Ju­no

★★★★☆

(USA 2007) Det är rätt så ovan­ligt med ad­op­tiv­för­äld­rar som på film fram­ställs som fullt fun­ge­ran­de män­ni­skor, sam­ma med för­äld­rar till ton­års­barn. Men i Ja­son Reit­mans Ju­no, skri­ven av ex-strip­pan och Oscarsvin­na­ren Di­ablo Co­dy, finns det av bäg­ge sor­ter­na. Plus en ton­å­ring som blir på smäl­len och väl­jer att ge bort bar­net. Det är ut­gångs­punk­ten i den­na den sö­tas­te av ung­doms­skild­ring­ar, en film som lå­ter bli att mo­ra­li­se­ra och som be­rät­tar med hu­ma­nis­men för ögo­nen. I ti­tel­rol­len ser vi na­tur­kraf­ten El­len Page och som spar­ring­part­ner fun­ge­rar den all­tid li­ka nör­di­ge Mi­chael Ce­ra. Är­ligt och ge­nu­int är vad det är, fil­mer som des­sa väx­er in­te på träd. Ava lör­dag 25.7 kl. 21.30-23.20

FO­TO: PRESSBILD

Bild från fil­men The Sa­les­man.

FO­TO: RICKY FRAN­CI­SCO

El­len Page spe­lar ti­tel­ka­rak­tä­ren Ju­no i fil­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.