John Bol­ton

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

● Född i en ar­be­tar­klass­fa­milj i Ma­ry­land 1948. Tog sig till det an­sed­da uni­ver­si­te­tet Ya­le via sti­pen­di­er och har en ex­a­men i ju­ri­dik där­i­från.

● Ut­sågs till FN-am­bas­sa­dör av pre­si­dent Ge­or­ge W Bush och job­ba­de som så­dan 2005– 2006. Men han god­kän­des ald­rig av se­na­ten som då kon­trol­le­ra­des av De­mo­kra­ter­na. In­nan dess job­ba­de han bland an­nat på ju­sti­tie- och ut­ri­kes­de­par­te­men­ten un­der de re­pu­bli­kans­ka pre­si­den­ter­na Ge­or­ge H W Bush och Ro­nald Re­a­gan.

● Bol­ton be­skrivs of­ta som en ärke­kon­ser­va­tiv ut­ri­kes­po­li­tisk hök. Han har bland an­nat fö­re­språ­kat mi­li­tä­ra an­grepp mot Nord­ko­rea, för­sva­rat den USA­led­da in­va­sio­nen av Irak 2003 och sagt att tvåstats­lös­ning­en på kon­flik­ten mel­lan is­ra­e­ler och pa­les­ti­ni­er är död.

● Bol­ton till­träd­de som Do­nald Trumps na­tio­nel­la sä­ker­hets­råd­gi­va­re i mars 2018. Han fick spar­ken av Trump i sep­tem­ber 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.