Ut­ställ­ning i Gal­le­ri Fo­rum Box

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - Hbl

En ung grupp av konst­nä­rer ar­ran­ge­rar konstut­ställ­ning­en Etiä­i­nen som fritt över­satt be­ty­der un­ge­fär ”var­sel”. Det är nio styc­ken ny­ex­a­mi­ne­ra­de konst­nä­rer från Fria konst­sko­lan i Helsing­fors som stäl­ler ut sin konst. Konst­nä­rer­na är: In­ke­ri Hal­me, Ben­ja­min Kas­si­nen, Noo­ra Kau­nisto, Ma­til­da Ke­rä­nen, An­na Kur­ki, Si­sko Pa­ja­ri, Sasha Rotts, Ee­va-Mar­ja Saa­ri­nen och Ka­ti San­ka­la. Öpp­nan­det av konstut­ställ­ning­en sker tis­da­gen den 21 ju­li kloc­kan 19 och på­går fram till den 2 au­gusti.

För att und­vi­ka träng­sel ber ar­ran­gö­rer­na be­sö­ka­re att an­mä­la sig på för­hand. Man kan till ex­em­pel an­mä­la sitt in­tres­se till In­ke­ri Hal­me per e-post in­ke­ri.m.hal­me@ gmail.com.

Ut­ställ­ning­en be­står till störs­ta de­len av mål­ning­ar men konst­ver­ken ut­veck­lar sig även till oli­ka in­stal­la­tio­ner och till vi­de­o­konst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.