AV-te­a­terns upp­sätt­ning har no­mi­ne­rats till årets ama­tör­pjäs

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - Hbl

AV-te­a­tern, Ar­be­tets vän­ner, har no­mi­ne­rats ti­teln årets ama­tör­pjäs för sin upp­sätt­ning av Mar­tin McDo­nag­hs Krymp­ling­en på Inish­maan, i re­gi av Oskar Si­lén.

Re­gis­sö­ren Taa­va Ha­ka­la val­de bland 36 in­sän­da bi­drag. Han mo­ti­ve­ra­de sitt val av Krymp­ling­en på Inish­maan så här:

”Fö­re­ställ­ning­en fun­ge­rar för­träff­ligt på den av­ska­la­de, sce­no­gra­fiskt ut­ma­nan­de sce­nen med publik på två si­dor. Det är en karg be­rät­tel­se om en ö och dess in­vå­na­re på 1930-ta­lets Ir­land, där med­mänsk­lig­he­ten göm­mer sig bakom grova ord och vålds­hand­ling­ar. Skå­de­spe­lar­ar­be­tet är yp­per­ligt; en­semb­len lyc­kas fint få fram de helt an­norlun­da käns­lor som döl­jer sig un­der re­pli­ker­nas yta. En verk­lig ut­ma­ning för en ama­tör­te­a­ter­grupp!”

Pri­set kom­mer att de­las ut vid fes­ti­va­len Har­ras­ta­ja­te­at­te­ri­kesä i Jy­vä­skylä.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.