Hufvudstadsbladet

Nils Tor­valds: Tre pro­blem i slut­re­sul­ta­tet från EU-för­hand­ling­ar­na

Eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker Nils Tor­valds ha­de hop­pats på bland an­nat mer be­to­ning på kli­ma­tet och att rättstats­prin­ci­pen ha­de skri­vits in tyd­ligt i EU:s åter­hämt­nings­fond re­dan nu.

- SO­FIA WESTERHOLM/SPT

Fin­land sköt­te sig bra i för­hand­ling­ar­na om EU:s åter­hämt­nings­fond och om EU-bud­ge­ten för åren 2021–2027, sä­ger Eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker Nils Tor­valds.

Ge­nom att in­te gå med i den så kal­la­de fru­ga­la fy­ran till­sam­mans med Ne­der­län­der­na, Ös­ter­ri­ke, Sve­ri­ge och Dan­mark slapp Fin­land un­dan stäm­peln som den kri­tis­ka nej­sä­ga­ren.

– Ex­em­pel­vis Ne­der­län­der­nas sätt att för­hand­la för­säm­rar de­ras fram­ti­da möj­lig­he­ter att ha in­fly­tan­de på EU-po­li­ti­ken. Fin­land i sin tur stämp­la­des in­te och det är en för­del för lan­dets del, sä­ger Tor­valds.

Fin­land har un­der för­hand­ling­ar­na stått eni­ga med den fru­ga­la fy­ran i fle­ra frå­gor, men än­då valt att in­te in­gå i den.

Trots att Fin­land för­blir en net­to­be­ta­la­re an­ser Tor­valds att åter­hämt­nings­fon­den är vik­tig även för Fin­lands del.

– Vi be­ta­lar vis­ser­li­gen mer än vad vi får till­ba­ka av den, men sam­ti­digt mås­te man ock­så se på hel­he­ten. Det är vik­tigt för Fin­land att vi får i gång ex­por­ten till den eu­ro­pe­is­ka mark­na­den.

Tre pro­ble­ma­tis­ka om­rå­den

Trots det an­ser Tor­valds att tre pro­blem blev ska­van­de då EU-le­dar­na slut­li­gen ef­ter fy­ra da­gars för­hand­ling­ar lyc­ka­des enas om åter­hämt­nings­fon­den och bud­ge­ten.

Det förs­ta pro­ble­met som Tor­valds lyf­ter fram är att rättstats­prin­ci­pen in­te blev till­räck­ligt tyd­ligt in­skri­ven re­dan nu.

Ett vik­tigt krav då Fin­land gick in i för­hand­ling­ar­na var att rättstats­prin­ci­pen mås­te in­gå i åter­hämt­nings­fon­den.

– Den finns i prin­cip in­skri­ven men ing­et är än­nu be­slu­tat om hur den för­verk­li­gas. Kom­mis­sio­nen kom­mer att kom­ma med ett för­slag om det, och då blir nya för­hand­ling­ar ak­tu­el­la, sä­ger Tor­valds.

– Det ha­de va­rit vik­tigt att få en stark skriv­ning re­dan nu.

Som den and­ra ne­ga­ti­va bi­ten näm­ner Tor­valds pri­o­ri­te­ring­en, el­ler sna­ra­re ned­pri­o­ri­te­ring­en, av kli­mat­frå­gor­na.

– Par­la­men­tet har job­bat hårt för att det peng­ar­na går till ock­så ska kli­mat­prö­vas. Nu står det ut­tryck­li­gen i slut­pa­ke­tet att ett land in­te be­hö­ver va­ra kli­mat­ne­utralt 2050 för att få stöd.

Det tred­je pro­ble­met är en­ligt Tor­valds att man i 7-års­bud­ge­ten strä­var ef­ter att i slutän­dan spa­ra in peng­ar.

– Om vi ska kla­ra vå­ra kli­mat­mål så be­hövs onek­li­gen mer an­slag för forsk­ning och för att ut­veck­la tek­no­lo­gi­er.

 ?? FO­TO: JO­NAS EDSVIK/SPT ?? Eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker Nils Tor­valds sä­ger att åter­hämt­nings­fon­den är vik­tig även för Fin­land, trots att lan­det är en net­to­be­ta­la­re. Ar­kiv­bild.
FO­TO: JO­NAS EDSVIK/SPT Eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker Nils Tor­valds sä­ger att åter­hämt­nings­fon­den är vik­tig även för Fin­land, trots att lan­det är en net­to­be­ta­la­re. Ar­kiv­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland