Hufvudstadsbladet

EU re­kom­men­de­rar tågre­se­nä­rer att an­vän­da mun­skydd

En färsk re­kom­men­da­tion från EU upp­ma­nar re­se­nä­rer att an­vän­da mun­skydd. En­ligt VR:s kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning föl­jer man med lä­get.

- SO­FIE FOGDE/SPT Tech Trends · European Politics · Virtual Reality · Tech · Politics · European Union · Europe · European Commission · VR

– Vi föl­jer med de fin­länds­ka myn­dig­he­ter­nas re­kom­men­da­tio­ner och tills vi­da­re finns det ing­et tvång på att an­vän­da mun­skydd om­bord på vå­ra tåg.

Det sä­ger man på VR:s kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning på tis­dags­kväl­len. På tis­da­gen pub­li­ce­ra­de EU en re­kom­men­da­tion om att al­la tågre­se­nä­rer bor­de an­vän­da mun­skydd om­bord på tåg i Eu­ro­pa.

Mun­skydd re­kom­men­de­ras av EU om man in­te kan ga­ran­te­ra ett sä­ker­hets­av­stånd på 1,5 me­ter.

Dess­utom re­kom­men­de­rar man god hand­hy­gi­en, fy­sisk di­stan­se­ring och an­vänd­ning av mo­bi­lap­pli­ka­tio­ner som be­rät­tar an­ta­let fall av co­ro­na­vi­ru­set.

Tåg­bo­la­gen bor­de ock­så för­se per­so­ner som får sym­tom un­der tågre­san med rikt­lin­jer för hur de ska age­ra.

Kon­duk­tö­ren säl­jer mun­skydd

VR har re­dan un­der vå­ren vid­ta­git ett fler­tal åt­gär­der för att und­vi­ka smitt­sprid­ning.

– Vi har bland an­nat in­ten­si­fi­e­rat städ­ning­en, det finns till­gång till des­in­fi­ce­rings­me­del för hän­der­na och man kan ock­så kö­pa mun­skydd av kon­duk­tö­ren, sä­ger VR.

VR:s al­go­rit­mer för­sö­ker ock­så till­go­do­se ett till­räck­ligt av­stånd mel­lan pas­sa­ge­rar­nas sitt­plat­ser då man be­stäl­ler bil­jett via nät­tjäns­ter­na.

– Vi upp­ma­nar ock­så re­se­nä­rer­na att in­te köa när man läm­nar tå­get och att väl­ja tåg­re­sor ut­an­för den värs­ta rus­nings­ti­den.

En­ligt kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning­en gör ma­jo­ri­te­ten av re­se­nä­rer­na sitt bäs­ta för att ta re­kom­men­da­tio­ner­na i be­ak­tan­de.

Per­so­na­len ska ock­så bä­ra skydd

Bakom den nya re­kom­men­da­tio­nen står Eu­ro­pe­is­ka kom­mis­sio­nen, Eu­ro­pe­is­ka uni­o­nens järn­vägs­by­rå (ERA) och Eu­ro­pe­iskt cent­rum för fö­re­byg­gan­de och kon­troll av sjuk­do­mar (ECDC).

I re­kom­men­da­tio­nen fram­går ock­så bland an­nat att tåg­per­so­na­len ska bä­ra mun­skydd och att de ska få un­der­vis­ning i hur man an­vän­der dem.

Per­so­na­len ska stan­na hem­ma om de kän­ner av sym­tom som ty­der på co­ro­na­vi­ru­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland