Hufvudstadsbladet

Fin­länds­ka lant­bru­ket får 400 mil­jo­ner

400 mil­jo­ner av EU:s åter­hämt­nings­stöd till Fin­land ska gå di­rekt till lands­byg­den, sä­ger stats­mi­nis­ter San­na Ma­rin. När det ska kom­ma och hur det ska im­ple­men­te­ras är än­nu oklart.

- WAL­TER LÜTTGE wal­ter.lutt­ge@ksf­me­dia.fi Business · European Union · Twitter · Finland · Paris Agreement · Marko Marin

Ti­digt på mån­dags­mor­go­nen spi­ka­des EU:s lång­tids­bud­get och åter­hämt­nings­stöd. Sam­man­lagt 750 miljarder eu­ro ska be­ta­las ut till län­der och fö­re­tag som har drab­bats hårt av co­ro­na­pan­de­min. Strax där­ef­ter re­do­gör stats­mi­nis­ter San­na Ma­rin för vart Fin­lands del av ka­kan skall gå.

I ett in­lägg på Twit­ter skri­ver Ma­rin att 400 mil­jo­ner av stö­det ska gå till ut­veck­lings­fi­nan­se­ring för lands­byg­den, där­till ska 100 mil­jo­ner gå till gles­byg­den i nor­ra och öst­ra Fin­land.

– Det är bra att de kom över­ens, vi ser med till­fred­stäl­lel­se på det. Det vi­sar att Fin­land pri­o­ri­te­rar jord­bru­ket, sä­ger Mats Nylund, ord­fö­ran­de för Svens­ka Lant­bruks­pro­du­cen­ter­nas Central­för­bund, SLC.

SLC pla­ne­rar lant­bru­kets bud­get och be­hov i pe­ri­o­der på sju år i ta­get. Jäm­fört med den nu­va­ran­de pe­ri­o­den kom­mer man ha 60 mil­jo­ner me­ra än för­vän­tat.

– Det är in­te så myc­ket, in­te ens 10 mil­jo­ner per år, men det är någon­ting. Vi kom­mer ha li­te me­ra peng­ar och kan gö­ra sam­ma sa­ker, men nu med kli­matåt­gär­der, sä­ger Nylund.

Peng­ar­na mås­te stöd­ja kli­ma­tet

En­ligt upp­gö­rel­sen mås­te 30 pro­cent av pa­ke­tet stöd­ja EU:s kli­mat­mål och all fi­nan­sie­ring mås­te stöd­ja må­len för Pa­ris­av­ta­let. Ex­akt hur kra­ven ska im­ple­men­te­ras i prak­ti­ken vet Nylund in­te än­nu.

Ung­e­fär en vec­ka se­dan lan­se­ra­de SLC de­ras rap­port om jord­bru­kets kli­mat­väg­kar­ta. I rap­por­ten re­do­görs det för ut­släpps­ut­veck­ling­en in­om jord­bru­ket än­da fram till 2050. För till­fäl­let står jord­bru­ket och mar­kan­vänd­ning­en för 24 pro­cent av värl­dens och Fin­lands växt­hus­gas­ut­släpp. SLC och de­ras fins­ka mot­sva­rig­het Central­för­bun­det för lant- och skogs­bruks­pro­du­cen­ter MTK har allt­så re­dan kon­kre­ta pla­ner.

– Vi star­tar in­te från noll. Vi har en plan, men för att en plan ska sät­tas i bruk krä­ver det fi­nan­sie­ring, sä­ger Nylund.

EU:s stöd­pa­ket kom­mer allt­så del­vis att fun­ge­ra som stöd för att hjäl­pa Fin­lands lant­bru­ka­re mö­ta de­ras kli­mat­mål.

– Det är in­te så att kon­su­men­ter­na är re­do att be­ta­la för det, och det ska in­te va­ra på lant­bru­kar­nas kost­nad, sä­ger Nylund.

Myc­ket peng­ar – li­te in­for­ma­tion

Det är dock än­nu myc­ket som är otyd­ligt. När peng­ar­na kom­mer kan Nylund in­te sva­ra på. Han gis­sar att man in­te kom­mer få se nå­got kon­kret för­rän 2022. Vad peng­ar­na kom­mer att an­vän­das till är klart.

– När peng­ar­na kom­mer ska vi pro­du­ce­ra hög­klas­sig och ren mat, sä­ger Nylund.

Bort­sett från Marins in­lägg på Twit­ter är det in­te myc­ket som har in­for­me­rats om stö­det.

– Vi vet in­te hur myc­ket av stöd­pa­ke­tet som är en del av lång­tids­bud­ge­ten och hur myc­ket som är åter­hämt­nings­stöd, sä­ger Nylund.

Ett stöd som är en del av lång­tids­bud­ge­ten är att fö­re­dra, en­ligt Nylund. Det be­ty­der in­te att det in­te finns ett be­hov för åter­hämt­nings­stöd. Såsom al­la sek­to­rer i sam­häl­let har även lant­bru­ket på­ver­kats av co­ro­na­pan­de­min.

– Det är hemskt in­di­vi­du­ellt. De som pro­du­ce­rar mat till storkök i ho­tell och re­stau­rang­er har på­ver­kats myc­ket. Öv­ri­ga jord­bru­ka­re har in­te på­ver­kats i sam­ma ut­sträck­ning än­nu, sä­ger Nylund.

 ?? FO­TO: FRAN­CI­SCO SECO/LEHTIKUVA-AFP ?? Stats­mi­nis­ter San­na Ma­rin i dis­kus­sion an­gå­en­de EU:s co­ro­na­pa­ket.
FO­TO: FRAN­CI­SCO SECO/LEHTIKUVA-AFP Stats­mi­nis­ter San­na Ma­rin i dis­kus­sion an­gå­en­de EU:s co­ro­na­pa­ket.
 ?? FO­TO: SLC ?? Mats Nylund, ord­fö­ran­de för Svens­ka Lant­bruks­pro­du­cen­ter­nas Central­för­bund, SLC.
FO­TO: SLC Mats Nylund, ord­fö­ran­de för Svens­ka Lant­bruks­pro­du­cen­ter­nas Central­för­bund, SLC.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland