Hufvudstadsbladet

An­ta­let ar­bets­lö­sa ar­bets­sö­kan­de sköt i höj­den

De ar­bets­lö­sa ar­bets­sö­kan­de är fler och de le­di­ga job­ben fär­re än un­der sam­ma tid­punkt i fjol, anger Ar­bet­soch nä­rings­mi­ni­s­te­ri­et.

- EL­SA KEMPPAINEN/SPT Business · Unemployment · Employment · Society · Ministry of Economic Affairs and Employment

An­ta­let ar­bets­lö­sa ar­bets­sö­kan­de öka­de i ju­ni, skri­ver Ar­bets- och nä­rings­mi­ni­s­te­ri­et i ett press­med­de­lan­de. Sam­ti­digt blev de ut­lys­ta job­ben fär­re. I ju­ni var ar­bets­lös­hets­gra­den 15,8.

– Till stor del be­ror för­änd­ring­en på co­ro­nae­pi­de­min, sä­ger Pe­tri Sy­vä­nen, kon­sul­ta­tiv tjäns­te­man på Ar­bets- och nä­rings­mi­ni­s­te­ri­et.

I slu­tet av ju­ni var de ar­bets­lö­sa ar­bets­sö­kan­de knappt 417 000; det är näs­tan 163 000 fler än un­der sam­ma tid­punkt i fjol. En märk­bar minsk­ning har än­då skett i jäm­fö­rel­se med maj må­nad, vil­ket be­ror på att re­strik­tio­ner­na lät­ta­des och många per­mit­te­ra­de fick åter­gå till si­na ar­be­ten.

En­ligt Sy­vä­nen är störs­ta de­len av de ar­bets­lö­sa ar­bets­sö­kan­de per­mit­te­ra­de. I slu­tet av ju­ni var de per­mit­te­ra­de när­ma­re 140 000 till an­ta­let i he­la lan­det. Av dem var störs­ta de­len per­mit­te­ra­de på hel­tid. Från och med maj mins­ka­de an­ta­let per­mit­te­ra­de på hel­tid med 41 200.

– De ar­bets­lö­sa har in­te va­rit så här många se­dan re­ces­sio­nen i bör­jan av 1990-ta­let. In­te ens då sked­de en så kraf­tig och plöts­lig ök­ning, sä­ger Pe­tri Sy­vä­nen.

De unga ar­bets­lö­sa var i ju­ni 23 600 fler än i fjol. De lång­tids­ar­bets­lö­sa var 11 400 fler i jäm­fö­rel­se med fjol­å­ret.

De ar­bets­lö­sa har in­te va­rit så här många se­dan re­ces­sio­nen i bör­jan av 1990-ta­let. In­te ens då sked­de en så kraf­tig och plöts­lig ök­ning. Pe­tri Sy­vä­nen Ar­bets- och nä­rings­mi­ni­s­te­ri­et

 ?? FO­TO: CATARIINA SALO/SPT ?? Störs­ta de­len av de ar­bets­lö­sa ar­bets­sö­kan­de är per­mit­te­ra­de.
FO­TO: CATARIINA SALO/SPT Störs­ta de­len av de ar­bets­lö­sa ar­bets­sö­kan­de är per­mit­te­ra­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland