Hufvudstadsbladet

Sann­fin­ländsk riks­dags­as­si­stent miss­hand­la­des – ut­reds som mord­för­sök

- Crime · Incidents · Finland · Jämsä

I fre­dags miss­hand­la­des Sann­fin­län­dar­nas Jou­ni Ko­ti­a­hos riks­dags­as­si­stent Pek­ka Ka­ta­ja i Jäm­sä. Ka­ta­ja är ock­så Sann­fin­län­dar­nas val­chef i Mel­lers­ta Fin­land.

Un­der för­un­der­sök­ning­en har de­tal­jer kring hän­del­sen kom­mit fram och brot­tet un­der­söks nu som mord­för­sök. Ut­red­ning­en över­går till Centralkri­mi­nal­po­li­sen, skri­ver po­li­sen i ett press­med­de­lan­de. Brotts­ru­bri­ce­ring­en kan fort­fa­ran­de änd­ras. ”Fal­lets för­un­der­sök­ning är än­nu in­te klar och vi fort­sät­ter ak­tivt med den. En­ligt de upp­gif­ter vi hit­tills sam­lat hand­lar det om ett rått brott mot liv och häl­sa. Centralkri­mi­nal­po­li­sen sam­ar­be­tar tätt med Po­lis­in­rätt­ning­en i In­re Fin­land”, sä­ger ut­red­nings­le­da­re Te­e­mu Kar­hu­nen, kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie vid Centralkri­mi­nal­po­li­sen, i press­med­de­lan­det. Två män miss­tänks för brot­tet. De är fort­fa­ran­de på fri fot. Brot­tet äg­de rum kring nio-, ti­o­ti­den på mor­go­nen. Po­li­sen ber fort­fa­ran­de all­män­he­ten om tips och ob­ser­va­tio­ner. Brot­tet ut­red­des först som rån och se­na­re som dråp­för­sök. Ka­ta­ja för­des till sjuk­hus på grund av si­na ska­dor.

 ?? FO­TO: LEHTIKUVA/ HANDOUT ?? Pek­ka Ka­ta­ja.
FO­TO: LEHTIKUVA/ HANDOUT Pek­ka Ka­ta­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland