Hufvudstadsbladet

Helom­vänd­ning i väd­ret – osta­digt i he­la lan­det

- El­sa Kemppainen/spt Weather · Finland · Finnish Meteorological Institute

Ef­ter en varm pe­ri­od gör väd­ret en helom­vänd­ning. Kal­la­re luft drar in över söd­ra och väst­ra Fin­land.

I Åbotrak­ten reg­na­de det re­dan på tis­dags­mor­go­nen, men regn­om­rå­det rör­de sig mot norr och nord­ost, och spe­ci­ellt på väst­kus­ten var väd­ret osta­digt. Ås­ka vän­ta­des på många håll i Ös­ter­bot­ten.

– Väd­ret är osta­digt och fuk­tigt i så gott som he­la lan­det, sä­ger Ii­ris Vil­ja­maa, jour­ha­van­de me­te­o­ro­log på Me­te­o­ro­lo­gis­ka in­sti­tu­tet.

På ons­da­gen fort­sät­ter det med halv­klart och sku­rar på många håll. Ock­så un­der den kom­man­de vec­kan fort­sät­ter det osta­di­ga väd­ret och i sö­der kan tem­pe­ra­tu­ren sjun­ka un­der 20 gra­der på ons­dag och tors­dag.

Är det slut på strand­väd­ret nu? – I mit­ten av näs­ta vec­ka ser det ut att bli var­ma­re igen. Se­mester­fi­rar­na har än­nu go­da chan­ser att få nju­ta av vac­kert vä­der, sä­ger Ii­ris Vil­ja­maa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland