Hufvudstadsbladet

Så blir ljus en för­ore­ning

OP-grup­pens re­sul­tat fö­re skatt låg på 287 mil­jo­ner eu­ro för årets förs­ta sex må­na­der. För sam­ma tid 2019 gjor­de ban­ken en brut­to­vinst på 396 mil­jo­ner eu­ro.

- DANN PET­TERS­SON dann.pet­ters­son@ksf­me­dia.fi Finance · Elections · US Politics · Politics · Business · European Union · Joe Biden · Joe (singer) · Donald Trump · Melania Trump · Luke Donald · Oscar Peterson · Citigroup · United States of America · Howard Dean · Bernie Sanders · China · Jill Biden · Collin Peterson · Black (singer) · Howard Baker · George Sanders

●●Li­vet på jor­den har an­pas­sat sig till en re­gel­bun­den och ryt­misk väx­ling mel­lan ljus och mör­ker. Nattak­ti­va ar­ter ja­gar el­ler göm­mer sig i mörk­ret, dagak­ti­va ar­ter vi­lar och åter­häm­tar sig.

●●När män­ni­skan ar­ti­fi­ci­ellt ly­ser upp nat­ten ta­lar vi om ljus­för­ore­ning­ar. De är ett mind­re upp­märk­sam­mat mil­jöpro­blem, men har be­vis­li­gen på­ver­kat fle­ra or­ga­nis­m­grup­per, från in­sek­ter till fåg­lar och dägg­djur, in­klu­si­ve män­ni­skor.

●●Ljus­för­ore­ning­ar kan rub­ba ar­ters in­re kloc­kor. Natt­ligt ljus or­sa­kar ock­så sömn-, na­vi­ga­tions­och mi­gra­tions­pro­blem. Nattin­sek­ter floc­kas kring gat­lam­por och blir of­fer för rov­djur. Flytt­fåg­lar ori­en­te­rar fel på grund av ljus­in­stal­la­tio­ner och nykläck­ta havs­sköld­pad­dor tar sig in i stä­der­na i stäl­let för ut mot ha­vet.

In­täk­ter­na från ban­kens kund­rö­rel­se öka­de, me­dan in­täk­ter­na från pla­ce­rings­verk­sam­he­ten mer än hal­ve­ra­des. För­ra året låg in­täk­ter­na på 15 mil­jo­ner eu­ro me­dan de för de två förs­ta kvar­ta­len 2020 stan­na­de på 61 mil­jo­ner eu­ro.

Fö­re­ta­get bå­de ger och tar me­ra lån jäm­fört med sam­ma pe­ri­od 2019. Ut­lå­ning­en steg med fem pro­cent till 94 mil­jo­ner eu­ro. Sam­ti­digt låg in­lå­ning­en på 69 mil­jo­ner eu­ro jäm­fört med 63 mil­jo­ner eu­ro för­ra året.

Hus­hålls­banks­verk­sam­he­ten mins­ka­de med 70 pro­cent un­der pe­ri­o­den, me­dan fö­re­tags­ban­ken bac­ka­de 26 pro­cent. Grup­pens för­säk­rings­verk­sam­het sjönk ock­så. Den gick back 32 pro­cent jäm­fört med för­ra året, nå­got som en­ligt chefs­di­rek­tör Ti­mo Ri­ta­kal­lio del­vis be­ror på re­sestop­pet till följd av co­ro­na­vi­ru­set.

Ri­ta­kal­lio sa­de vid fö­re­ta­gets vir­tu­el­la halv­års­pre­sen­ta­tion att det är klart att co­ro­nakri­sen har på­ver­kat fö­re­ta­gets re­sul­tat. Man han på­pe­kar än­då att det såg bra ut för fö­re­ta­get i bör­jan av året, in­nan co­ro­nakri­sen var ett fak­tum.

I öv­rigt sål­de grup­pen en fas­tig­het i Vall­gård vil­ket gav li­te klirr i kas­san och den öv­ri­ga verk­sam­he­tens re­sul­tat låg på 96 mil­jo­ner eu­ro.

”Vår kund­rö­rel­se ut­veck­la­des gynn­samt trots de svå­ra för­hål­lan­de­na på mark­na­den i ja­nu­a­ri–ju­ni. Rän­te­net­tot, för­säk­rings­net­tot och pro­vi­sions­net­tot öka­de klart från jäm­fö­rel­se­pe­ri­o­den. In­täk­ter­na från pla­ce­rings­verk­sam­he­ten mins­ka­de kraf­tigt från jäm­fö­rel­se­pe­ri­o­den till följd av den eko­no­mis­ka osä­ker­he­ten som co­ro­na­pan­de­min or­sa­ka­de samt till följd av fluk­tu­a­tio­ner­na på rän­te- och ak­ti­e­mark­na­den”, sä­ger Ri­ta­kal­lio i grup­pens press­med­de­lan­de.

OP-grup­pen skrev ner si­na ford­ring­ar med 127 mil­jo­ner eu­ro till sam­man­lagt 166 mil­jo­ner eu­ro. Nå­got som fi­nansin­sti­tu­tio­nen upp­ger be­ror på sva­ga­re kre­di­tut­sik­ter till följd av co­ro­nakri­sern.

Fram­tids­ut­sik­ter fram till 2021

Un­der pe­ri­o­den ja­nu­a­ri–ju­ni er­bjöd OP-grup­pen hus­hål­len möj­lig­het till av­gifts­fri am­ro­te­rings­fri­het i upp till 12 må­na­der. Det re­sul­te­ra­de i an­sök­ning­ar från 120 000 hus­håll. Sam­ti­digt an­sök­te OP om 20 000 änd­ring­ar i kre­di­ters be­tal­nings­pla­ner. För bå­da co­ro­na­åt­gär­der­na nor­ma­li­se­ra­des an­ta­let an­sök­ning­ar i ju­ni.

Upp­fatt­ning­en är att mark­na­der­na bör­ja­de åter­häm­ta sig i bör­jan av som­ma­ren. Lä­get kan dock för­vär­ras snabbt om co­ro­nakri­sen för­vär­ras un­der hös­ten.

OP-grup­pen för­vän­tar sig att årets re­sul­tat kom­mer va­ra säm­re än det var för 2019. I press­med­de­lan­det sä­ger fö­re­ta­get de eko­no­mis­ka ut­sik­ter­na är ex­cep­tio­nellt osäk­ra.

Dess­utom på­ver­kas Fin­lands ex­port av kri­sen. Det är en­ligt OP-grup­pen nå­got som syns i ba­lans­räk­ning­ar­na med en viss för­dröj­ning. Sam­ma sak kan gäl­la ut­sik­ter­na för ban­ker och för­säk­rings­bo­lag. De­ras eko­no­mis­ka re­sul­tat li­der på sikt om pan­de­min drar ut, ef­tersom kun­der­nas eko­no­mis­ka svå­rig­he­ter i så­da­na fall för­vär­ras.

Ri­ta­kal­lio sä­ger att central­ban­ker­nas in­satts var snabb och bra i bör­jan av co­ro­nakri­sen. De in­ter­na­tio­nel­la fi­nan­si­el­la in­sti­tu­tio­ner­nas in­sat­ser kan en­ligt ho­nom ha hind­rat fal­let ner i en djup eko­no­misk kris. Han är även glad att EU-le­dar­na kom­mit fram till ett åter­hämt­nings­pa­ket.

USA präglas i dag av pro­tes­ter, pan­de­mi och pre­si­dent­vals­hy­ste­ri. Med drygt hund­ra da­gar kvar till det ame­ri­kans­ka presidentv­alet har HBL ta­lat med två ex­per­ter spe­ci­a­li­se­ra­de på sam­hällst­ren­der samt ame­ri­kansk och glo­bal eko­no­mi. Ras­frå­gan kan bli den sit­tan­de pre­si­den­tens fall, sä­ger de.

Färs­ka opi­ni­ons­mät­ning­ar från den ame­ri­kans­ka tan­kes­med­jan Pew Re­se­arch Cen­ter vi­sar att pre­si­dent­kan­di­da­ten Joe Bi­den just nu till­ta­lar väl­jar­na mer än den sit­tan­de pre­si­den­ten Do­nald Trump.

Da­na Pe­ter­son, eko­nom på det mul­ti­na­tio­nel­la fi­nans­bo­la­get Ci­tigroup, för­kla­rar att Bi­den för till­fäl­let kla­rar sig bätt­re i de våg­mäs­tar­sta­ter som var cen­tra­la för Trumps vinst un­der det för­ra presidentv­alet.

Pe­ter­son är ex­pert på glo­ba­la mark­na­der. En­ligt hen­ne skul­le Bi­den få ma­jo­ri­te­ten av elek­tor­s­kol­le­gi­ets och väl­jar­nas rös­ter om va­let hölls i dag. Hon po­äng­te­rar att det i USA:s po­li­tis­ka dra­ma än­då kan hän­da vad som helst på dry­ga tre må­na­der.

En­ligt opi­ni­ons­mät­ning­ar från Pew Re­se­arch Cen­ter an­ser många ame­ri­ka­ner att ras­re­la­tio­ner är en av lan­dets störs­ta pro­blem i dag. Det kan bli en av Trumps störs­ta ut­ma­ning­ar, sä­ger Pe­ter­son.

– I för­ra presidentv­alet ute­blev många et­nis­ka mi­no­ri­te­ter för att de in­te kän­de igen sig i nå­gon­de­ra av kan­di­da­ter­na. Black Li­ves Mat­ter–pro­tes­ter­na kan le­da till att fler väl­jer att rös­ta i det här presidentv­alet. Det gyn­nar klart Bi­den, sä­ger Pe­ter­son.

De­an Ba­ker är förs­te eko­nom och med­grun­da­re på Cen­ter for Eco­no­mic and Po­li­cy Re­se­arch. Han dis­ku­te­rar vi­da­re hur Trump in­te lyc­kats upp­märk­sam­ma pro­tes­ter­na kring ras­frå­gor. En­ligt Ba­ker bru­kar de fles­ta po­li­ti­ker åt­minsto­ne gö­ra ett för­sök för att ver­ka mer till­mö­tes­gå­en­de, me­dan Trump där­e­mot in­te har lå­tit sig rub­bas.

– Po­lis­bru­ta­li­tet är in­te pre­cis nå­got nytt i USA, men i stäl­let för att ta sig an en re­form hål­ler han fast vid att det in­te finns ett pro­blem. Det­sam­ma gäl­ler Trumps kri­tik av dem som ri­vit ner sta­ty­er. I syd­sta­ter­na res­tes vis­sa av dem i pro­test mot för­lus­ten i in­bör­des­kri­get och som på­min­nel­se om att man fort­sätt­nings­vis stö­der den si­dan. Det för­står in­te Trump, sä­ger Ba­ker.

Bi­den ses som lugn

Pe­ter­son an­ser att obe­ro­en­de väl­ja­re ock­så be­rörts av pro­tes­ter­na. Per­so­ner som var­ken iden­ti­fi­e­rar sig som de­mo­kra­ter el­ler re­pu­bli­ka­ner kan väl­ja Bi­den fö­re Trump. De har tro­li­gen för­flyt­tat sig mer mot de­mo­kra­ter­na som ett re­sul­tat av Trumps re­spons på pro­tes­ter­na, sä­ger hon.

Bi­dens om­fat­tan­de po­li­tis­ka er­fa­ren­het ska in­te hel­ler un­derskat­tas. Han ses som me­ra lugn, men hans er­fa­ren­het kom­mer att prö­vas i val­de­bat­ter­na, vil­ket helt kan änd­ra på fram­ti­da opi­ni­ons­mät­ning­ars re­sul­tat an­ser Pe­ter­son.

– Trots att Bi­den in­te är mitt förs­ta val ver­kar han än­då lämp­lig för just den här si­tu­a­tio­nen. Det kom­mer verk­li­gen att va­ra svårt för Trump att kla­ra av en se­ger, sä­ger Ba­ker.

Ba­ker har fö­ga för­tro­en­de för Trumps ta­lang­er in­om ut­ri­kes­po­li­ti­ken el­ler för hans po­li­cy­be­slut. Han tyc­ker att Trump age­rar im­pul­sivt, att han in­te fat­tar ge­nom­tänk­ta be­slut. I det av­se­en­det sä­ger Ba­ker att Bi­den klart ock­så är den bätt­re kan­di­da­ten.

– Bi­den har lyc­kats med att för­e­na en stor del av den po­li­tis­ka väns­tern. Han sam­ar­be­ta­de med Ber­nie San­ders kam­panj och in­för­de vis­sa av de­ras för­slag i sin valstra­te­gi. I stra­te­gin finns in­te di­rekt nå­got som Trump kan av­fär­da som för ra­di­kalt, sä­ger Ba­ker.

Ba­ker sä­ger att det är svårt att tol­ka ifall vis­sa av Trumps ut­lå­tan­den byg­ger på stra­te­gi, kun­skaps­brist el­ler in­gi­vel­se i stun­den. Ju mer op­po­si­tion Trump mö­ter kring ett pro­blem som en pan­de­mi, desto mer hål­ler han fast vid sin lin­je. Ba­ker be­skri­ver det som ett märk­ligt ka­rak­tärs­drag i pre­si­den­tens sätt att sty­ra.

– Trumps re­ge­ring har fort­sätt­nings­vis valt att skild­ra co­ro­nalä­get i USA som en svag glöd, vil­ket ty­der på att han in­te vill vi­ka från den stånd­punkt han ti­di­ga­re ta­git, sä­ger Ba­ker.

Ar­bets­lös­he­ten av­gö­ran­de

I ett ti­di­ga­re ske­de ha­de i stort sett ba­ra stor­stä­der­na ut­satts för co­ro­na­pan­de­min. I dag har den ock­så spri­dit sig till and­ra de­lar av USA, till stäl­len där man har rös­tat på Trump i det fö­re­gå­en­de presidentv­alet. Ba­ker an­ser att re­ge­ring­ens han­te­ring av co­ro­nakri­sen kan ha en ef­fekt på mo­de­ra­ta Trump–an­häng­a­re.

In­du­strin i USA har plå­gats av co­ro­nakri­sen. Bil­till­verk­ning­en har li­dit läng­re än vän­tat och kom­mer att va­ra ett frå­ge­tec­ken i fram­ti­den. Pe­ter­son an­ser att di­stans­jobb kan på­ver­ka i vil­ken mån man ser bi­lar som es­sen­ti­el­la i var­da­gen.

– Hög­tek­no­lo­gi­sek­torn har knappt be­rörts av co­ro­nakri­sen, sä­ger Pe­ter­son.

Ar­bets­lös­hets­gra­den kan ock­så va­ra av­gö­ran­de i no­vem­ber. Pe­ter­son sä­ger att det spe­lar stor roll ifall an­ta­let ar­bets­lö­sa an­ting­en ut­gör ti­o­tals pro­cent el­ler någ­ra pro­cent av ar­bets­kraf­ten.

– En ny pan­de­mi­våg el­ler ett nytt han­dels­krig kun­de gö­ra va­let myc­ket svå­ra­re för Trump, sä­ger Pe­ter­son.

Det störs­ta pro­ble­met är nöd­vän­digt­vis in­te än­då en ny pan­de­mi­våg, utan den på­gåen­de. Det be­ror på den mäng­den re­sur­ser som den nu­va­ran­de co­ro­navå­gen krä­ver i fort­sätt­ning­en, sä­ger Pe­ter­son.

Likt Pe­ter­son an­ser Ba­ker att USA:s in­du­stri har ta­git en hård smäll un­der co­ro­na. Han sä­ger än­då att många av de jobb som för­lo­rats fö­re och un­der co­ro­nan in­te be­ty­der li­ka myc­ket som de gjor­de förr.

– Im­ma­te­ri­al­rätt och hög­tek­no­lo­gi­sek­torn är det som är vik­tigt i dag. Trumps stra­te­gi är att an­kla­ga Ki­na för att ha stu­lit de­ras im­ma­te­ri­al­rätt. Det le­der ing­en vart. Bi­dens kam­panj hål­ler fak­tiskt på med att för­sö­ka för­stå sig på im­ma­te­ri­al­rätt och hur den bor­de ut­veck­las. USA be­hö­ver ett nytt sy­stem, ett som byg­ger på in­ter­na­tio­nellt sam­ar­be­te, sä­ger Ba­ker.

Do­nald Trump kan at­tra­he­ra många väl­ja­re med sitt sätt att gå emot ström­men, att ver­ka obe­rörd av oli­ka fe­no­men. I läng­den kan det ock­så sän­ka ho­nom. Hans re­spons på pro­tes­ter­na och pan­de­min har för­ar­gat många ame­ri­ka­ner. Bi­den kom­mer att sät­tas på prov i val­de­bat­ter­na och kan än­nu snubb­la vid mål­strec­ket. Ifall Trump rå­kar sty­ra USA mot ett bätt­re pan­de­mi­lä­ge in­nan presidentv­alet finns det ock­så en chans att väl­ja­re ser ho­nom som en ibland olämp­lig men be­höv­lig pre­si­dent.

 ?? FO­TO: JUS­SI NUKARI/LEHTIKUVA ?? En­ligt chefs­di­rek­tör Ti­mo Ri­ta­kal­lio be­ror ban­kens bac­ka­de för­säk­rings­verk­sam­het del­vis på grund av re­sestop­pet un­der co­vid19-pan­de­min.
FO­TO: JUS­SI NUKARI/LEHTIKUVA En­ligt chefs­di­rek­tör Ti­mo Ri­ta­kal­lio be­ror ban­kens bac­ka­de för­säk­rings­verk­sam­het del­vis på grund av re­sestop­pet un­der co­vid19-pan­de­min.
 ?? FO­TO: JIM WATSON ?? Den sit­tan­de pre­si­den­ten ska­par of­ta de­batt med si­na of­fent­li­ga ut­ta­lan­den.
FO­TO: JIM WATSON Den sit­tan­de pre­si­den­ten ska­par of­ta de­batt med si­na of­fent­li­ga ut­ta­lan­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland