Hufvudstadsbladet

UPM Ply­wood stäng­er fa­brik

- HBL Mika · UPM-Kymmene

För ba­ra drygt en må­nad se­dan med­de­la­de skogs­bo­la­get UPM Ply­wood att de pla­ne­rar att stänga ner fa­bri­ken i Säy­nät­sa­lo, Jyväskylä. I dag kom med­de­lan­det om att pla­ner­na blir verk­lig­het re­dan om en dryg vec­ka. UPM Ply­woods fa­ner­fa­brik i Jyväskylä stäng­er den 31 ju­li. 147 an­ställ­da för­lo­rar sitt jobb.

Mi­ka Sil­lan­pää, di­rek­tör för af­färs­verk­sam­he­ten vid UPM Ply­wood, sä­ger i ett press­med­de­lan­de att man fo­ku­se­rar på att hit­ta de bäs­ta möj­li­ga lös­ning­ar­na för de be­rör­da ar­bets­ta­gar­na.

En­ligt ett press­med­de­lan­de från bör­jan av ju­ni är or­sa­ken till stäng­ning­en att lön­sam­he­ten har va­rit säm­re un­der en lång pe­ri­od för fa­bri­ken som till­ver­kar ply­wood i gran och björk. En­ligt UPM kom­mer age­ran­det än­då att lång­sik­tigt stär­ka UPM Ply­woods kon­kur­rens­kraft och pre­stan­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland