Hufvudstadsbladet

SRV är till­ba­ka ef­ter om­struk­tu­re­ring

I bör­jan av året sål­de SRV ett an­tal fas­tig­he­ter och un­der vå­ren har bo­la­get ge­nom­fört ett om­struk­tu­re­rings­pro­gram. Åt­gär­der­na har lett till ett po­si­tivt halv­års­re­sul­tat. Om­sätt­ning­en öka­de med 10 pro­cent från för­ra året.

- DANN PET­TERS­SON Business · Revenue · Financial Accounting · Corporate Finance · Finance · Tampere

Byg­gan­det av lä­gen­he­ter och kon­torslo­ka­ler hjälp­te till att få upp om­sätt­ning­en. Den öka­de med tio pro­cent jäm­fört med för­ra året och upp­gick till 473,1 mil­jo­ner eu­ro me­dan siff­ran för 2019 låg på 430,0 mil­jo­ner eu­ro för sam­ma pe­ri­od.

Den ope­ra­ti­va rö­rel­se­vins­ten öka­de ock­så. Un­der de sex förs­ta må­na­der­na gjor­de SRV en vinst på 5,5 mil­jo­ner eu­ro me­dan re­sul­ta­tet för 2019 låg på mi­nus 2,6 mil­jo­ner eu­ro.

Vins­ten fö­re skatt är trots den po­si­ti­va ut­veck­ling­en än­nu ne­ga­tiv. Bo­la­get gick back 6,4 mil­jo­ner eu­ro vil­ket är ett mind­re hål än år 2019 då re­sul­ta­tet låg på näs­tan dubb­la, mi­nus 11,2 mil­jo­ner. Siff­ror­na in­ne­fat­tar SRV:s dot­ter­bo­lag och fluk­tu­e­ran­de lå­ne­rän­tor.

Den po­si­ti­va re­sul­tat­ut­veck­ling­en un­der årets sex förs­ta må­na­der kun­de här­le­das till stör­re avytt­ring­ar av bo­la­gets fas­tig­he­ter och en po­si­tiv re­sul­tat­ut­veck­ling på bygg­ar­bets­plat­ser­na.

Fas­tig­hets­af­fä­rer­na in­ne­fat­ta­de bland an­nat för­sälj­ning av an­de­len i köp­cent­ret Re­di och are­na­pro­jek­tet Tam­pe­reen Kan­si i Tam­mer­fors.

En­ligt fö­re­ta­gets halv­års­rap­port på­ver­ka­de co­ro­nakri­sen re­sul­ta­tet nå­got ne­ga­tivt. Främst var det stag­ne­ring­en på bo­stads­mark­na­den och pro­blem med rys­ka myn­dig­he­ter som brom­sa­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland