Hufvudstadsbladet

Osä­ker­het led­de till mins­kad om­sätt­ning

Skogs­in­du­stri­kon­cer­nen Sto­ra En­sos om­sätt­ning låg på 2 114 mil­jo­ner eu­ro un­der årets förs­ta sex må­na­der. Un­der sam­ma tid 2019 låg om­sätt­ning­en på 2 608 mil­jo­ner eu­ro.

- DANN PET­TERS­SON Business

Läg­re vo­ly­mer till följd av co­ro­nakri­sen led­de till ett mins­kat ope­ra­tivt rö­rel­se­re­sul­tat. Trots till­ba­ka­gång­en skri­ver bo­la­get i sitt press­med­de­lan­de att kas­san fort­sätt­nings­vis är stark. En­ligt press­med­de­lan­de har Sto­ra En­so 1 062 miljarder eu­ro i lik­vi­da me­del och out­nytt­ja­de kre­dit­li­mi­ter på en mil­jard eu­ro. Trots det med­de­lar fö­re­ta­get om im­ple­men­te­ring av fort­sat­ta be­spa­ringsåt­gär­der.

Co­ro­nakri­sen har skju­tit upp Sto­ra En­sos år­li­ga un­der­håll­stopp. Van­li­gen sker störs­ta de­len av un­der­hål­len un­der årets två förs­ta kvar­tal, men re­se­re­strik­tio­ner har lett till att ar­be­tet flyt­tas till hös­ten.

På grund av det vo­la­ti­la världs­e­ko­no­mi­lä­get pub­li­ce­rar Sto­ra En­so in­te nå­gon pro­gnos för he­la året. I press­med­de­lan­det skri­ver bo­la­get dock att co­ro­nakri­sen har ac­ce­le­re­rat minsk­ning­en av ef­ter­frå­gan på eu­ro­pe­iskt pap­per.

”Trots vis­sa tec­ken på op­ti­mism är det fort­satt svårt att be­dö­ma mark­nads­ut­veck­ling­en fram­ö­ver. Vi fort­sät­ter att fo­ku­se­ra på det vi kan på­ver­ka i den­na ut­ma­nan­de tid: be­tjä­na och stöt­ta vå­ra kun­der, sä­ker­stäl­la vå­ra med­ar­be­ta­res häl­sa, be­dri­va vår verk­sam­het så ef­fek­tivt som möj­ligt, sä­ker­stäl­la vår fi­nan­si­el­la ut­hål­lig­het och dri­va vår in­no­va­tions­a­gen­da fram­åt”, sä­ger kon­cern­chef An­ni­ca Bre­sky i press­med­de­lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland