Hufvudstadsbladet

Fors­ka­re var­nar: Is­björ­nar kan va­ra bor­ta år 2100

Is­björ­nar­na kan va­ra så gott som ut­dö­da i det vil­da re­dan år 2100, var­nar fors­ka­re. Bak­grun­den är mind­re havs­is i Ark­tis i takt med att kli­mat­för­änd­ring­ar­na till­tar.

- TT-AFP Animals · Science · Ecology · Wildlife · Canada · Paris Agreement

– Pro­ble­met är att de­ras livsmil­jö bok­stav­ligt ta­lat smäl­ter, sä­ger Ste­ven Amstrup, zoo­log och ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till stu­di­en som pub­li­ce­ras i den ve­ten­skap­li­ga tid­skrif­ten Na­tu­re Cli­ma­te Change.

Is­björ­nar­na är be­ro­en­de av havs­i­sen för att kun­na ja­ga. För att över­le­va som­ma­ren för­li­tar de sig på det kropps­fett de kun­nat byg­ga upp un­der vin­ter­sä­song­en. Kor­ta­re vint­rar in­ne­bär svält, och mins­ka­de chan­ser till över­lev­nad.

– Björ­nar­na ställs in­för allt läng­re pe­ri­o­der av fas­ta in­nan isen fry­ser igen och de kan ge sig ut för att ja­ga, sä­ger Amstrup.

Fors­kar­na har räk­nat på två oli­ka möj­li­ga ut­fall. Ett där jor­dens me­del­tem­pe­ra­tur ökar med 3,3 gra­der Celsi­us jäm­fört med för­in­dust­ri­el­la ni­vå­er och ett där ök­ning­en stan­nar vid 2,4 gra­der – en halv grad över må­let i Pa­ris­av­ta­let.

I det förs­ta sce­na­ri­ot skul­le ba­ra is­björns­po­pu­la­tio­nen i nord­li­gas­te Kanada kla­ra sig. Men även det and­ra – nå­got mer hopp­ful­la – sce­na­ri­ot skul­le in­ne­bä­ra ett ex­i­sten­ti­ellt hot för ar­ten.

– Det är fort­fa­ran­de långt mer än vad is­björ­nar­na har upp­levt un­der en mil­jon år av evo­lu­tio­när histo­ria, sä­ger Amstrup.

I dag finns upp­skatt­nings­vis 25 000 is­björ­nar i det vil­da.

 ?? FO­TO: DA­VID GOLD­MAN/AP-TT ?? En is­björn vand­rar över havs­i­sen i nord­öst­ra Kanada – en syn som en­ligt fors­ka­re kom­mer bli allt­mer säll­synt.
FO­TO: DA­VID GOLD­MAN/AP-TT En is­björn vand­rar över havs­i­sen i nord­öst­ra Kanada – en syn som en­ligt fors­ka­re kom­mer bli allt­mer säll­synt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland