Hufvudstadsbladet

Al-Bashir in­för rät­ta – ris­ke­rar döds­straff

Su­dans ti­di­ga­re dik­ta­tor Omar al-Bashir ställs in­för rät­ta för mi­li­tärkup­pen som tog ho­nom till mak­ten för över 30 år se­dan. En fäl­lan­de dom kan in­ne­bä­ra dö­den för den ti­di­ga­re pre­si­den­ten som av­sat­tes i april för­ra året ef­ter må­na­der av pro­tes­ter.

- TT-AFP Crime · Anwar Ibrahim · Sudan · Internationaler Strafgerichtshof · Omar al-Bashir

al-Bashir sit­ter re­dan fängs­lad, se­dan han dömts för kor­rup­tion för­ra året. Un­der tis­da­gen bör­jar en ny rät­te­gång mot ho­nom i hu­vud­sta­den Khar­tum för kup­pen 1989 mot den de­mo­kra­tiskt val­de pre­miär­mi­nis­tern Sa­dek al-Mah­di.

Till­sam­mans med al-Bashir ställs fle­ra and­ra per­so­ner till svars för att ha va­rit del­ak­ti­ga i pla­ne­ring­en av hän­del­ser­na 30 ju­ni 1989 där Su­dans po­li­tis­ka le­da­re greps av mi­li­tä­ren. Par­la­men­tet, myn­dig­he­ter och flyg­plat­sen stäng­des och in­for­ma­tion om stats­kup­pen gick se­dan ut i ra­di­on.

”En var­ning”

Bland de an­kla­ga­de finns två ti­di­ga­re vice­pre­si­den­ter samt mi­nist­rar och gu­ver­nö­rer.

– Rät­ten kom­mer att lyss­na på varen­da en av dem och vi kom­mer att ge al­la de 28 an­kla­ga­de möj­lig­he­ten att för­sva­ra sig, sä­ger rät­tens ord­fö­ran­de Is­sam al-Din Mo­ham­mad Ibra­him.

Sä­ker­he­ten kring rät­te­gång­en är hög. De an­kla­ga­de hålls i bu­rar i rätts­sa­len och ut­an­för över­va­kar tungt be­väp­nad po­lis för­hand­ling­ar­na.

– Den här rät­te­gång­en kom­mer att bli en var­ning till al­la som för­sö­ker att för­stö­ra det kon­sti­tu­tio­nel­la sy­ste­met, sä­ger Mo­az Had­ra, en av ju­ris­ter­na som ta­git fal­let till dom­stol.

Tving­a­des av­gå

Sudan har ock­så lo­vat att al-Bashir ska över­läm­nas till In­ter­na­tio­nel­la brottsmåls­dom­sto­len för att stäl­las in­för rät­ta om an­kla­gel­ser gäl­lan­de krigs­brott och folk­mord som be­gicks i kon­flik­ten i re­gi­o­nen Dar­fur, vil­ken läm­na­de över 200 000 män­ni­skor dö­da och tving­a­de mil­jo­ner från si­na hem.

Omar al-Bashir satt vid mak­ten i Sudan i runt 30 år. Ef­ter må­na­der av om­fat­tan­de folk­li­ga pro­tes­ter tving­a­des han av­gå 11 april för­ra året och en över­gångs­re­ge­ring till­sat­tes kort där­ef­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland