Hufvudstadsbladet

Syd­ko­re­as förs­ta mi­li­tär­sa­tel­lit upp­skju­ten

- TT Space Research · Spacecraft · Space · Space Flights · South Korea · Toulouse

Syd­ko­rea har skju­tit upp lan­dets förs­ta renod­la­de mi­li­tär­sa­tel­lit, rap­por­te­rar ny­hets­by­rån Yon­hap. Sa­tel­li­ten Ana­sis-II lyf­tes upp till om­lopps­ba­na av en ra­ket från det ame­ri­kans­ka bo­la­get Spa­ce X i Flo­ri­da i mån­dags.

Det in­ne­bär att Syd­ko­rea blir det ti­on­de lan­det i värl­den som har en sa­tel­lit med en­bart mi­li­tä­ra syf­ten.

Upp­skjut­ning­en lyc­ka­des och ef­ter att ha skiljts från ra­ke­ten kom­mu­ni­ce­ra­de sa­tel­li­ten utan pro­blem med ett franskt rymd­cen­ter i Tou­louse.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland