Hufvudstadsbladet

Co­ro­na­vi­ru­set kan utro­tas – om vi ti­ger inom­hus

- World Health Organization · MTV · Finland · Kotka

Det är san­no­likt att ae­ro­so­len som bil­das vid prat är en hu­vud­or­sak till smit­tor­na, ty det är omöj­ligt att re­dan över 14 mil­jo­ner män­ni­skor skul­le ha smit­tats ge­nom hos­ta el­ler nys­ning.

Co­ro­na­vi­ru­set Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen WHO med­gav i bör­jan av ju­li att det nya co­ro­na­vi­ru­set sarsco­ro­na­vi­rus-2 sprids med luft­bur­na vi­ruspar­tik­lar, ae­ro­so­ler. Be­ske­det kom ef­ter på­tryck­ning av 239 fors­ka­re (varav sju var fin­län­da­re). Den fin­länds­ka läkarkå­ren blev den 15 maj in­for­me­ra­de om vi­ru­sets ae­ro­sol­sprid­ning, men det bor­de ha skett re­dan den 28 mars då bi­trä­dan­de pro­fes­sor Vil­le Vu­o­ri­nen i MTV 3:s ny­he­ter be­to­na­de att vi­ru­set spri­der sig med ae­ro­so­ler som hål­ler sig kvar i luf­ten. Ae­ro­so­len spri­der sig som to­baks­rök och blir häng­an­de inom­hus som ett moln i luf­ten. Det kan smit­ta un­der en tim­mes tid.

Det är san­no­likt att ae­ro­so­len som bil­das vid prat är en hu­vud­or­sak till smit­tor­na, för det är omöj­ligt att över 14 mil­jo­ner män­ni­skor skul­le ha smit­tats en­bart ge­nom nys­ning­ar el­ler hos­ta. Slut­sat­sen är att vi bor­de ti­ga så myc­ket som möj­ligt inom­hus. Den iden kan först upp­fat­tas som oge­nom­för­bar. Men un­der den di­gi­ta­la kom­mu­ni­ka­tio­nens tids­ål­der gör vi det i många av­se­en­den re­dan nu. På var­je ar­bets­plats är det möj­ligt att ut­ar­be­ta den bäs­ta me­to­den för att ge­nom­fö­ra ”tyst­nads­plik­ten”. Där det­ta in­te är möj­ligt kan FFP2-masker an­vän­das. Fy­sisk kon­takt som så­dan be­hö­ver in­te und­vi­kas, utan de drop­par och ae­ro­sol som bil­das vid hos­ta och sam­tal.

Jäm­fört med vi­lo­and­ning är ut­and­ning­ens has­tig­het 5–10 gång­er hög­re vid tal, 15 gång­er hög­re vid sång, skrik och lätt kropps­ligt ar­be­te, och över 50 gång­er hög­re vid hos­ta och nys­ning. Ju hög­re has­tig­het, desto fler drop­par och stör­re mängd ae­ro­so­ler.

I vi­la når and­nings­luf­ten cir­ka 50 cm, så ett sä­ker­hets­av­stånd på 1 me­ter inom­hus är till­räck­ligt ifall man in­te pra­tar med varand­ra. Ef­fek­tiv ven­ti­la­tion är vik­tig över­allt. Ut­om­hus kan man pra­ta på 3–4 me­ters av­stånd be­ro­en­de på vin­den.

Mi­ni­me­ran­det av ae­ro­so­len som bil­das vid prat, utöver hos­ta och nys­ning­ar, skul­le in­om en må­nad i prak­ti­ken utro­ta co­ro­na­vi­ru­set. Då vi med mi­nis­ter Kris­ta Ki­urus ord ”får vi­ru­set till­ba­ka i flas­kan” och sät­ter kor­ken på, så kan det in­te läng­re spri­das. Det skul­le kun­na jäm­fö­ras med att sät­ta he­la be­folk­ning­en i ka­ran­tän. Om man skul­le gö­ra det i he­la värl­den så skul­le vi­ru­set kun­na utro­tas helt och hund­ra­tu­sen­tals liv spa­ras. Oli­ka län­der har dock oli­ka möj­lig­he­ter att be­grän­sa ta­lan­det på grund av kul­tu­rel­la skill­na­der. Vi i Fin­land kan se­dan ”ti­ga på två språk” och lä­ra oss att gö­ra det ock­så på and­ra språk. Det vo­re spe­ci­ellt vik­tigt in­för en even­tu­ell and­ra våg av vi­ru­set.

ALEX­AN­DER VAN ASSENDELFT lung­lä­ka­re Kot­ka

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland