Hufvudstadsbladet

Mä­ke­lä i ka­non­form – kan ho­ta Ko­ivu­las re­kord

Med sex hopp över 14 me­ter vi­sa­de tre­stegs­hop­pa­ren Kristi­i­na Mä­ke­lä att hon är i su­perb som­mar­form.

- FILIP SAX­éN Sports · Madrid

Tre­stegs­hop­pa­ren Kristi­i­na Mä­ke­lä vi­sa­de att hon är i ka­non­form för till­fäl­let då hon do­mi­ne­ra­de täv­ling­en i Ori­mat­ti­la i su­ve­rän stil.

Mä­ke­lä in­led­de täv­ling­en med att kläm­ma till med ett jät­te­hopp på 14,33 me­ter. Hon ha­de en kraf­tig med­vind (3,1 se­kund­me­ter) i hop­pet men vi­sa­de se­na­re i täv­ling­en att hon ock­så kan hop­pa långt i tillåt­na för­hål­lan­den.

Hon följ­de upp det förs­ta hop­pet med 14,18 för att se­dan öka på till 14,30 i det tred­je. Det fjär­de hop­pet mät­te 14,19 och det fem­te 14,09 för att av­slu­ta täv­ling­en med 14,22.

Mä­ke­lä stod med and­ra ord för sex hopp på över 14 me­ter i täv­ling­en. Det vi­sar att hon hit­tat en hög grund­ni­vå i si­na hopp vil­ket i sin tur ty­der på att hon ska ha al­la chan­ser att hop­pa än­nu läng­re i som­mar.

In­för täv­ling­en i Ori­mat­ti­la var Mä­ke­läs sä­song­bäs­ta 14,15. Om hen­nes form­kur­va fort­sät­ter pe­ka upp­åt i sam­ma stil kan He­li Ko­ivu­las fin­länds­ka re­kord va­ra i fa­ra i som­mar. Ko­ivu­las re­kord­no­te­ring från 2003 är 14,39. Mä­ke­läs per­son­li­ga re­kord är 14,38. Det sat­te hon inom­hus i Madrid i fjol. Utom­hus­re­kor­det 14,31 sat­te hon i sam­band med FM-täv­ling­ar­na 2018.

Ol­li­ka­i­nen et­ta i de­bu­ten

Ro­ni Ol­li­ka­i­nen in­led­de sin sä­song i Ori­mat­ti­la men HKV:s längd­hop­pa­re fick in­te max­i­malt ut av de­bu­ten. Ol­li­ka­i­nen tog hem se­gern i täv­ling­en med ett hopp som mät­te 7,66. Det hop­pet ha­de en med­vind på 2,6 se­kund­me­ter me­dan han längs­ta hopp i god­kän­da vind­för­hål­lan­den bar 7,61.

Färs­ka fin­länds­ka re­kord­man­nen Kristi­an Pul­li ställ­de in­te upp i täv­ling­en på grund av pro­blem med höf­ten.

Pul­li sat­te nytt fin­ländskt re­kord i Es­bo i ju­ni då han lan­da­de på 827. Hans hu­vud­mål för sä­song­en är FM­täv­ling­ar­na i Åbo i au­gusti och in­ter­na­tio­nel­la täv­ling­ar un­der hös­ten.

 ?? Fo­to: JUS­SI NUKARI LEHtIKUVA ?? ■ Kristi­i­na Mä­ke­lä stod för en oer­hört jämn och stark hopp­se­rie i Ori­mat­ti­la på tis­da­gen.
Fo­to: JUS­SI NUKARI LEHtIKUVA ■ Kristi­i­na Mä­ke­lä stod för en oer­hört jämn och stark hopp­se­rie i Ori­mat­ti­la på tis­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland