Hufvudstadsbladet

Trump kri­ti­se­rar knä­bö­jan­det

- US Politics · Politics · Donald Trump · United States of America · Luke Donald · Melania Trump · Twitter · Cilla Black

I takt med att Black li­ves mat­ter­rö­rel­sen väx­er sig allt star­ka­re har många id­rotts­stjär­nor ta­git po­li­tisk ställ­ning. I återstar­ten av fot­bolls­li­gan MLS, her­rar­nas proffsli­ga i USA, har spe­lar­na valt att pro­te­ste­ra med knut­na nä­var och knä­böj­ning­ar. Nå­got som pre­si­dent Do­nald Trump helst slip­per se.

”Jag ser fram emot di­rekt­sänd id­rott, men var­je gång jag ser en spe­la­re gå ner på knä un­der na­tio­nalsång­en är det en sig­nal om grov re­spekt­lös­het mot vårt land och flag­ga. Mat­chen är över för mig!”, skri­ver han på Twit­ter.

Trump skrev 2017 på Twit­ter att han vil­le se ett för­bud mot att knä­bö­ja un­der na­tio­nalsång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland