Hufvudstadsbladet

Da­ve Mustai­ne skri­ver själv­bi­o­gra­fi

- TT Slash · Dave Mustaine · Megadeth · The Cranberries

Me­ga­det­hs front­man Da­ve Mustai­ne ger i höst ut en själv­bi­o­gra­fi. Boken kret­sar kring th­rash me­tal-ban­dets klas­sis­ka al­bum Rust in pe­a­ce från 1990, skri­ver Me­tal Ham­mer. Själv­bi­o­gra­fin har fått ti­teln Rust in pe­a­ce: The in­si­de sto­ry of the Me­ga­deth mas­ter­pie­ce och kom­mer bland an­nat att be­hand­la svå­rig­he­ter­na med att han­te­ra de fram­gång­ar som ski­van gav.

”Mustai­ne ha­de ing­en aning om att al­bu­mets föds­losmär­tor in­te var någon­ting i jäm­fö­rel­se med plå­gor­na det skul­le fö­ra med sig. Al­ko­hol, dro­ger, sex, peng­ar, makt, pre­stige och lögn­er”, står i ett press­med­de­lan­de från för­la­get.

Rust in pe­a­ce: The in­si­de sto­ry of the Me­ga­deth mas­ter­pie­ce ges ut i ok­to­ber. Guns N’ Ro­ses gi­tar­rist Slash har skri­vit för­or­det.

 ?? FO­TO: BALAZS MOHAI/AP ?? ■
Da­ve Mustai­ne.
FO­TO: BALAZS MOHAI/AP ■ Da­ve Mustai­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland