Hufvudstadsbladet

Vem är mer sä­ker på sin sak: alar­mis­ter­na el­ler skep­ti­ker­na?

- George Orwell · London · Hungary · Poland · Turkey · United Kingdom · France · Donald Trump · Melania Trump · Helsingfors · Plastic Bertrand · Helsinki

PoPu­lisM Torsten Fagerholm skri­ver i sin le­da­re (HBL 20.7) att ”var­je gång kli­matskep­ti­ker el­ler hö­ger­na­tio­na­lis­ter gas­tar om ”orätt­vis be­hand­ling” blå­ser do­ma­ren fri­spark, sam­ti­digt för­skjuts mål­stol­par­na någ­ra cen­ti­me­ter”. Skall det tol­kas så att le­dar­skri­ben­ten sät­ter lik­hets­tec­ken mel­lan hö­ger­na­tio­na­lis­ter och kli­matskep­ti­ker?

Skri­ben­ten ci­te­rar vi­da­re Bertrand Rus­sells be­ving­a­de ord från 1933: ”Felet med värl­den är att de dum­ma är så tvär­säk­ra på all­ting – och de klo­ka så ful­la av tvi­vel. Me­dan de tvär­säk­ra sak

nar bå­de fil­ter och själ­vi­ro­ni”. Min frå­ga är, vem är me­ra sä­ker på sin sak: alar­mis­ter­na el­ler skep­ti­ker­na?

Låt mig till slut ci­te­ra Ge­or­ge Or­well, vars ord är in­ris­ta­de på hans sta­ty ut­an­för BBC i Lon­don. ”Om fri­he­ten över hu­vud ta­get be­ty­der någon­ting, be­ty­der den rät­ten att be­rät­ta för folk vad de ic­ke vill hö­ra.”

HANS BERGLUND Sjun­deå

svar Färsk forsk­ning vi­sar tyd­li­ga kopp­ling­ar mel­lan kon­ser­va­tism, främ­lings­fi­ent­lig­het och kli­mat­för­ne­kel­se, som al­la får bräns­le av räds­la och klan­men­ta­li­tet. Ve­ten­skap och forsk­ning be­trak­tas som en över­häng­an­de fa­ra för tra­di­tio­nel­la mo­ra­lis­ka vär­de­ring­ar. Ex­emp­len är ota­li­ga:

Trum­pad­mi­nist­ra­tio­nen, Ung­ern, Po­len, Tur­ki­et, nor­dis­ka po­pu­list­par­ti­er, Storbritan­nien och Frank­ri­ke. En yt­terst se­lek­tiv at­ti­tyd till ve­ten­skap­li­ga rön präg­lar även Sann­fin­län­dar­na. En da­lan­de till­tro till ve­ten­skap bland kon­ser­va­ti­va ame­ri­kans­ka väl­ja­re se­dan 1980-ta­let speglas av upp­gång­en hos auk­to­ri­tär popu­lism, mot­kraf­ten till li­be­ra­lism och se­ku­la­rism, som nått sin kul­men (hit­tills) i Do­nald Trump.

TORSTEN FAGERHOLM le­dar­skri­bent, HBL

de­batt@hbl.fi HBL/De­batt Pb 217, 00101 Helsing­fors

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland