Hufvudstadsbladet

Kon­ser­ter för ett re­na­re Ös­ter­sjön

- Baltic Sea · Helsingfors · Scatman John · Germany · Finland · Helsinki · Anssi Kela

Förs­ta hel­gen i au­gusti blir det kon­ser­ter med fins­ka ar­tis­ter på ett båt­däck på Kron­bergs­fjär­den i Helsing­fors. Un­der eve­ne­mang­et Sea Helsin­ki Sound den 1 och 2 au­gusti upp­trä­der fins­ka ar­tis­ter på däc­ket till en re­stau­rang­båt som lig­ger ank­rad på Kron­bergs­fjär­den. Publi­ken an­län­der med egen båt el­ler med spe­ci­alkryss­ning. På om­rå­det finns även re­stau­rang­bå­tar och bå­tar med öv­rig för­sälj­ning. Tio pro­cent av bil­jettin­täk­ter­na går till John Nur­mi­nens stif­tel­se till för­mån för ett re­na­re Ös­ter­sjön. Ar­tis­ter som upp­trä­der är Ans­si Ke­la, Ga­sel­lit, Jes­se Mar­kin, F, Kau­ri­in­met­sästäjät, Young­he­ar­ted och Ni­i­la. Den sist­nämn­da är po­pu­lär i Tyskland och hål­ler säl­lan kon­ser­ter i Fin­land.

– Vi har bli­vit kon­tak­ta­de av tys­kar som pla­ne­rar re­sa till Fin­land för att se Ni­i­las gig om re­strik­tio­ner­na tillå­ter det, upp­ger Sea Helsinkis grun­da­re, ent­re­pre­nö­ren Joo­na Kor­ja, 25, i ett press­med­de­lan­de.

 ?? FO­TO: PRESSBILD ?? Mu­sik lju­der över Kron­bergs­fjär­den i bör­jan av au­gusti.
FO­TO: PRESSBILD Mu­sik lju­der över Kron­bergs­fjär­den i bör­jan av au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland