Hufvudstadsbladet

Kors­ord 373

- China · Du Qinglin · Bobby Bland · Odin · Naoto Kan · Taj Mahal · Taj Mahal · Carl Linnaeus · United States of America · Nina Simone

VÅGRäTT

1. Att vis­sa ar­ter är röd­lis­ta­de in­ne­bär att de är det­ta. 5. I ---- be­ty­der ögon­blick­li­gen. 9. Me­nings­lös, ihå­lig. 10. Ett dåd som be­gås med så­dant mod (=sin­ne­still­stånd) är över­lagt.

12. Ac­ca­de­mia del­la ---- är Ita­li­ens mot­sva­rig­het till Svens­ka aka­de­mi­en och värl­dens älds­ta språka­ka­de­mi, grun­dad 1583. Nam­net (”kli”) syf­tar på upp­gif­ten att ren­sa språ­ket från ag­nar.

14. En vac­ker ra­nun­kel­växt som ibland od­las som pryd­nads­växt trots att den är yt­terst gif­tig och bör han­te­ras med hands­kar. 15. Av­ger djur. 17. Ett gam­malt väl­be­kant ren­gö­rings­me­del. 19. Hem­kal­lel­se av di­plo­mat. 20. Trång el­ler ovän­lig. 21. Till­de­la, an­slå. 22. Det­ta svens­ka ord be­ty­der egent­li­gen ”äpp­le från Ki­na” fast fruk­ten var­ken är från Ki­na el­ler ett äpp­le. 23. Rym­mer ba­ra en än­da. 25. Den­na kom­bi­na­tion av le­jon och rov­få­gel fö­re­kom­mer of­ta in­om he­ral­di­ken.

28. -- Du vill allt­så gif­ta dig med min dot­ter. Men kan du för­sör­ja en fa­milj? -- Ja­då. -- Ut­märkt. Vi är sju styc­ken med mor­far.

31. Bland de van­li­gas­te trä­den i Nor­den. De bil­dar myc­ket tä­ta och skug­gi­ga sko­gar som ef­fek­tivt ut­kon­kur­re­rar and­ra trädslag.

32. Så­da­na sling­rar sig längs med träd­stam­mar i tro­pi­ker­na. 33. Kal­las det när må­nen är i av­ta­gan­de. 34. Svart i lek. 35. Vill väl al­la ha när de ska so­va.

LODRäTT

1. Skick­lig och ru­ti­ne­rad utan att va­ra ny­ska­pan­de. 2. Har in­spi­re­rat många sup­vi­sor. 3. Av sam­ma slag. 4. Kan be­teck­na fö­re­tags­le­da­re som åtar sig upp­drag mot be­tal­ning, men ock­så per­so­ner som för­verk­li­gar de eko­no­mis­ka ut­veck­lings­möj­lig­he­ter­na hos en pro­dukt. 5. Den mä­ter styr­kan hos jord­bäv­ning­ar. 6. I den här in­dis­ka sta­den finns Taj Ma­hal. 7. Häv­da, för­fäk­ta. 8. ”Var­för är den go­da dum -- Var­för är den klo­ka ond -- Var­för är allt en ----?” (C.J. L. Al­mqvist) 11. De fles­ta po­li­ti­ker hop­pas väl på des­sa. 13. Blir bråk­sta­kar ur ba­ren. 16. Sub­stan­sen. 18. Fö­re cent hos oss. 23. Kri­ti­se­ras hårt. 24. När han val­des till USA:s pre­si­dent var han se­na­tor för Il­li­no­is.

26. Ett svenskt bränn­vin som de­bu­te­ra­de 1877. Det fram­ställ­des med en ny des­til­le­rings­me­tod som tog bort all fin­kel, så att man slapp obe­hag­lig bi­s­mak. 27. Be­ta­lar man för att få skic­ka brev. 29. Ett gam­malt ord för tupp. 30. Si­mo­ne (1933–2003), ame­ri­kansk sång­ers­ka, pi­a­nist och med­bor­gar­rätts­ak­ti­vist. Hon stu­de­ra­de klas­sisk mu­sik men blev jazz- och bluesar­tist. En av he­nens kän­das­te lå­tar är ”Mis­sis­sip­pi God­damn”. För­nam­net?

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland