Hufvudstadsbladet

Fin­ländskt bo­lag spå­rar hac­ka­re

- WAL­TER LüTTGE wal­ter.lutt­ge@ksf­me­dia.fi Financial Technology · Tech · Cryptocurrencies · Finance · Business · Bobby Bland · Kanye West · Barack Obama · Joe Biden · Jill Biden · Twitter · Finland · Bitcoin · Mae West · Business Finland

För­ra vec­kan pub­li­ce­ra­de ett fler­tal ame­ri­kans­ka kän­di­sar och po­li­ti­ker ut ett ud­da in­lägg på Twit­ter: ”Skic­ka peng­ar till den här bit­co­in-adres­sen så får du det dubb­la till­ba­ka”. Hac­kar­na bakom in­läg­gen drog hem cir­ka 103 200 eu­ro i bit­co­in. Nu för­sö­ker ett fin­ländskt bo­lag spå­ra dem.

Ons­da­gen den 15 ju­li pub­li­ce­ra­des fals­ka in­lägg på över 150 oli­ka kän­di­sars och po­li­ti­kers Twit­ter­kon­ton. I in­läg­gen upp­ma­na­des föl­jar­na att skic­ka peng­ar i form av kryp­to­va­lu­tan bit­co­in till en bit­co­in-adress. En adress för bit­co­ins fun­ge­rar ung­e­fär som ett bank­kon­to.

Ge­nom att be­ta­la in en sum­ma peng­ar skul­le man få dubb­la be­lop­pet till­ba­ka, lo­va­des det i in­läg­gen.

Bland dem som pub­li­ce­ra­de in­läg­gen fanns Ka­nye West, Ba­rack Oba­ma och pre­si­dent­kan­di­da­ten Joe Bi­den.

In­läg­gen vi­sa­de sig va­ra re­sul­ta­tet av en at­tack mot Twit­ter, or­ga­ni­se­rad av hit­tills okän­da hac­ka­re. Hac­kar­na an­vän­de sig av so­ci­al ma­ni­pu­la­tion för att kom­ma åt Twit­ters eg­na ad­mi­nist­ra­törs­verk­tyg. Verk­ty­get gjor­de det möj­ligt för dem att pub­li­ce­ra in­lägg på and­ra män­ni­skors kon­ton.

Sam­man­lagt över­för­des 12,9 bit­co­in, vil­ket mot­sva­rar cir­ka 103 200 eu­ro.

Fin­ländskt fö­re­tag spå­rar hac­ka­re

Ett fin­ländskt fö­re­tag vid nam­net Va­le­ga Chain Ana­ly­tics oy för­sö­ker nu spå­ra upp des­sa hac­ka­re. Bo­la­get, som grun­da­des 2018, ar­be­tar med att spå­ra upp över­fö­ring­ar i kryp­to­va­lu­ta som an­vänts för olag­lig ak­ti­vi­tet som be­drä­ge­ri el­ler nar­ko­ti­ka­han­del.

– Vi är ett fin­ländskt bo­lag, grun­dat av två svens­kar, som an­vän­der oss av fin­ländsk tek­no­lo­gi, sä­ger Sven Martins­son, vd för Va­le­ga Chain Ana­ly­tics.

Bo­la­get be­står nu av ett in­ter­na­tio­nellt team som job­bat med stöd av Bu­si­ness Fin­land.

Då över­fö­ring­en av bit­co­in är helt of­fent­lig kan man re­la­tivt en­kelt spå­ra peng­ar­na som Twit­ter­hac­kar­na lyc­ka­des få. Än­da se­dan Va­le­ga Chain Ana­ly­tics hör­de om hack­ning­en har de spå­rat peng­ar­na.

– Så fort vi hör­de att man ha­de hac­kat sig in och att bit­co­in var in­vol­ve­rat bör­ja­de vi kol­la vad som hän­der, vi vil­le tes­ta vårt sy­stem, sä­ger Martins­son.

Tea­met på Va­le­ga Chain Ana­ly­tics har ar­be­tat på spår­nings­sy­ste­met i över tre år och i feb­ru­a­ri bör­ja­de de säl­ja si­na tjäns­ter.

Sy­ste­met fun­ge­rar ge­nom att bo­la­get byg­ger upp en lis­ta på adres­ser som va­rit in­vol­ve­ra­de i oli­ka gra­der av kri­mi­nell ak­ti­vi­tet. Adres­ser­na rang­ord­nas i rött, gult el­ler grönt, be­ro­en­de på de­ras ak­ti­vi­tet. Om ett grönt kon­to tar emot peng­ar från ett rött blir det grö­na kon­tot då märkt som gult el­ler rött.

Mäng­den da­ta som bo­la­get har sam­lat har gjort det möj­ligt för dem att ska­pa ett verk­tyg som kan an­vän­das in­om kri­mi­nal­tek­nik. Verk­ty­get an­vän­des för att spå­ra peng­ar­na från Twit­ter­hac­ken.

– Vi vill att bit­co­in ska va­ra sä­kert och trans­pa­rent, sä­ger Martins­son.

En­ligt ho­nom har kryp­to­va­lu­tan fått ett då­ligt ryk­te i och med att man in­te viss­te myc­ket om den när den kom ut.

– Det var en ny tek­no­lo­gi som lan­se­ra­des mitt i en eko­no­misk kris, det var lik­som vil­da västern, sä­ger Martins­son.

Si­tu­a­tio­nen just nu är in­te jäm­för­bar med det, en­ligt Martins­son. Han på­pe­kar att allt fler ban­ker vill ha till­gång till bit­co­in och block­ked­je­tek­ni­ken.

– Det är ba­ra 5–6 pro­cent av trans­ak­tio­ner­na med bit­co­in som har att gö­ra med nå­got olag­ligt, sä­ger Martins­son.

Hac­kar­nas iden­ti­tet än­nu okänd

De bit­co­in som hac­kar­na fick ge­nom be­drä­ge­ri­et har nu gått ige­nom ett par hund­ra bit­co­in-adres­ser. Va­le­ga

Chain Ana­ly­tics har kun­nat ob­ser­ve­ra hur de­lar av peng­ar­na har lan­dat hos adres­ser som har en kopp­ling till peng­a­tvätt. Vis­sa adres­ser har re­dan stängts ned av tjäns­ter som har hand om dem. Man har bland an­nat kun­na spå­ra peng­ar­na till Mer­ca­do Bit­co­in, en bra­si­li­ansk mark­nad för bit­co­in. Peng­ar­na har ock­så upp­täckts i mark­na­der som Bi­nan­ce och Bittrex. Samt­li­ga mark­na­der har re­dan fru­sit des­sa kon­ton.

– Jag tror att det var ama­tö­rer som an­tag­li­gen är gans­ka räd­da just nu, sä­ger Martins­son.

En­ligt Martins­son för­sö­ker hac­kar­na an­tag­li­gen ut­by­ta peng­ar­na till en verk­lig va­lu­ta ge­nom en va­luta­väx­la­re. I det ske­det mås­te va­luta­väx­la­ren ha en iden­ti­tet kopp­lad till ut­by­tet. Än­da fram tills det hän­der kom­mer Va­le­ga Chain Ana­ly­tics spå­ra peng­ar­na. He­la sa­ken skö­ter bo­la­get pro bo­no, de får allt­så in­te be­talt för sitt ar­be­te.

– Vi har re­dan nått ut till FBI och va­rit i kon­takt med po­li­sen i ett nor­diskt land, sä­ger Martins­son.

Han un­der­stry­ker dock att det in­te är va­lu­tan man ska skyl­la på.

– Det var in­te bit­co­in som blev hac­kat, det var Twit­ter, sä­ger Martins­son.

 ?? FO­TO: VA­LE­GA CHAIN ANA­LY­TICS ?? ■ Sven Martins­son var med och grun­da­de bo­la­get Va­le­ga Chain Ana­ly­tics 2018.
FO­TO: VA­LE­GA CHAIN ANA­LY­TICS ■ Sven Martins­son var med och grun­da­de bo­la­get Va­le­ga Chain Ana­ly­tics 2018.
 ?? FO­TO: BILDCOL­LAGE/LEHTIKUVA-AFP ?? ■ Bill Ga­tes, Joe Bi­den, Elon Musk och Jeff Be­zos hör till de som blev hac­ka­de.
FO­TO: BILDCOL­LAGE/LEHTIKUVA-AFP ■ Bill Ga­tes, Joe Bi­den, Elon Musk och Jeff Be­zos hör till de som blev hac­ka­de.
 ?? FO­TO: OLIVIER DOULIERY/LEHTIKUVA-AFP ?? ■ Det var an­tag­li­gen en läc­ka in­om Twit­ter som led­de till att en stor mängd kän­da an­vän­da­re blev hac­ka­de.
FO­TO: OLIVIER DOULIERY/LEHTIKUVA-AFP ■ Det var an­tag­li­gen en läc­ka in­om Twit­ter som led­de till att en stor mängd kän­da an­vän­da­re blev hac­ka­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland