Hulk­ko kan ta sik­te på OS

Ida Hulk­ko fick go­da, men ovän­ta­de, ny­he­ter från det in­ter­na­tio­nel­la sim­för­bun­det Fi­na. Fi­na med­de­la­de att Hulk­kos fin­länds­ka re­kord på 100 me­ter bröst­sim från ju­ni god­känns som OS-kval­tid, vil­ket be­ty­der att Hulk­ko kla­rat kval­grän­sen för OS 2021.

Hufvudstadsbladet - - Front Page - filip.sax­en@ksf­me­dia.fi FILIP SAXéN

Då Ida Hulk­ko i ju­ni sat­te nytt fin­ländskt re­kord på 100 me­ter bröst­sim i Tam­mer­fors såg hon re­sul­ta­tet 1.06,90 som en bra in­di­ka­tor och nå­got som gav hen­ne bå­de själv­för­tro­en­de och ex­tra hung­er i jak­ten på en OS-plats. Ti­den var bätt­re än OSkval­grän­sen 1.07,07 men Tam­pe­re In­vi­ta­tio­nal-täv­ling­en fanns in­te i Fi­nas täv­lingska­len­der och god­kän­des där­för in­te som OS-kval.

Där­för kom det som en stor över­rask­ning för Hulk­ko då Fi­na på tis­da­gen med­de­la­de att hen­nes re­kord­tid från Tam­mer­for­s­täv­ling­en du­ger som OS-kval och att hon är klar för OS i To­kyo näs­ta år.

”Be­ske­det om att täv­ling­en god­känns kom som en stor över­rask­ning och jag har fort­fa­ran­de svårt att hit­ta ord för att be­skri­va hur det känns. Det här är ett stort steg på vägen mot min id­rotts­li­ga dröm. Nu gäl­ler det att fort­sät­ta trä­na hårt och nju­ta av var­je stund på vägen mot näs­ta som­mar och OS”, sä­ger Hulk­ko i sim­för­bun­dets press­med­de­lan­de.

Or­sa­ken till att Fi­na nu god­känt Hulk­kos re­kord­no­te­ring för OS har att gö­ra med att så många täv­ling­ar ställ­des in och där­för fö­reslog det fin­länds­ka för­bun­det att täv­ling­en i Tam­mer­fors skul­le få fun­ge­ra som OS-kval.

”Fi­na har nog­gran­na kri­te­ri­er för si­na gransk­nings­täv­ling­ar där man tar i be­ak­tan­de bland an­nat an­ta­let do­ma­re och man kan få kvalsta­tus för ba­ra fy­ra täv­ling­ar i året”, för­kla­rar sim­för­bun­dets täv­lings­chef Pa­si Sa­lo­nen i press­med­de­lan­det.

För 21-åri­ga Hulk­ko var OS-flyt­ten väl­kom­men. Nu hin­ner hon bå­de byg­ga upp for­men och stär­ka sin fy­sik in­för täv­ling­ar­na. Att nu dess­utom få gö­ra det ut­an press att ja­ga OS-kval­ti­den be­ty­der att hon kan läg­ga upp sin trä­ning helt med sik­te på To­kyo.

”Det känns så oer­hört bra att in­te ba­ra be­hö­va ja­ga kval­grän­sen ut­an nu kan jag sat­sa på att nå en så bra tid som möj­ligt. Jag vill tac­ka för­bun­det för att de job­ba­de för det här”, sä­ger Hulk­ko.

Hulk­ko blev den 15:e fin­länds­ka id­rot­ta­ren som an­ting­en kva­li­fi­ce­rat sig till OS el­ler skaf­fat en na­tions­plats för Fin­land.

Fo­to: kal­le Park­kiNeN/leH­tiku­va

FO­TO: LEH­TIKU­VA / KAL­LE PARK­KINEN

Ida Hulk­ko kan an­das ut och bör­ja för­be­re­da sig för att gö­ra OS-de­but näs­ta som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.