Rysk histo­ri­ker döms till fle­ra års fäng­el­se

Hufvudstadsbladet - - Front Page - HBL-TT-AFP

Ju­rij Dmitri­jev som do­ku­men­te­rat mass­gra­var från Jo­sef Stal­ins tid döms för sex­u­el­la över­grepp mot sin ad­op­tiv­dot­ter.

Rätts­fal­let har kri­ti­se­rats på bred front och Ju­rij Dmitri­jevs ad­vo­kat sä­ger att må­let är fab­ri­ce­rat för att straf­fa ho­nom för hans ar­be­te med att do­ku­men­te­ra mass­gra­var från Stalin­ti­den.

Straf­fet blev tre och ett halvt års fäng­el­se en­ligt ad­vo­kat Vik­tor Anufri­ev. Det är be­tyd­ligt läg­re än de 15 år som åkla­ga­ren yr­ka­de på. Dmitri­jev vän­tas bli fri­släppt re­dan i år, då han sut­tit fängs­lad och re­dan av­tjä­nat mer­par­ten av sitt straff.

EU har ifrå­ga­satt an­kla­gel­ser­na mot histo­ri­kern och män­ni­sko­rätts­or­ga­ni­sa­tio­ner har se­dan Dmitri­jev greps 2016 för an­kla­gel­ser om barn­por­no­gra­fibrott krävt att han släpps. En dom­stol fri­a­de ho­nom 2018 men han greps snart igen.

64-åri­ge Dmitri­jev upp­täck­te och kart­la­de en grav från Stalin­ti­den med tu­sen­tals krop­par i sko­gar­na i San­dar­moch i nord­väst­ra Ryss­land. Han ne­kar till an­kla­gel­ser­na och hans an­häng­a­re sä­ger att Dmitri­jev bli­vit en mål­tav­la för att hans ar­be­te har vi­sat vad som hän­de un­der Sov­jet­le­da­ren Jo­sef Stal­ins sty­re.

Kreml för­ne­kar in­bland­ning i fal­let. Åkla­ga­ren sä­ger att fal­let grun­dar sig på be­vis och in­te po­li­tik.

FO­TO: OLGA MALTSEVA / LEH­TIKU­VA-AFP

Rätts­fal­let mot Ju­rij Dmitri­jev ■ har kri­ti­se­rats på bred front och hans ad­vo­kat sä­ger att må­let är fab­ri­ce­rat för att straf­fa ho­nom för hans ar­be­te med att do­ku­men­te­ra mass­gra­var från Stalin­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.