SKÄRGÅRDEN TÄNJER SI­NA GRÄN­SER

Full­prop­pa­de båt­ham­nar och re­stau­rang­er vitt­nar om en säl­lan skå­dad tu­rist­som­mar där gäs­ter­na ver­kar ha glömt bort att co­ro­na­vi­ru­set ex­i­ste­rar. Men många är fort­fa­ran­de oro­li­ga för vi­ru­set. – Jag tror in­te alls att fa­ran är över, sä­ger en fö­re­ta­ga­re i Nag

Hufvudstadsbladet - - Front Page - TEXT: FRANS VILLANEN frans.villanen@ksf­me­dia.fi FO­TO: DAN STRÖM­BERG

Skärgården har bli­vit det nya Te­ne­rif­fa för fin­länds­ka se­mester­fi­ra­re. Gäst­ham­nar kryl­lar av folk och färjkö­er­na är stund­vis ohygg­ligt långa. Fö­re­ta­ga­re i Na­gu är tack­sam­ma över att den liv­li­ga som­ma­ren del­vis täc­ker vå­rens för­lus­ter, men sam­ti­digt oro­ar de sig över ett co­ro­na­vi­rus som många ver­kar ha glömt bort.

– De fles­ta be­ter sig som om ing­et vi­rus fanns, sä­ger en fö­re­ta­ga­re.

Det kryl­lar all­tid av män­ni­skor i Na­gu un­der som­ma­ren. Stugä­ga­re flyt­tar ut till som­mar­stu­gan och båt­gäs­ter ser till att gäst­ham­nar­na in­te ga­par tom­ma.

Men frå­gan är om Na­gu nå­gon­sin va­rit så po­pu­lärt som i år.

– Det är de­fi­ni­tivt me­ra tra­fik här i ham­nen i år än un­der ti­di­ga­re år, sä­ger Na­gu gäst­hamns hamn­kap­ten Met­te Lou­i­se Lind­berg.

Lind­berg sä­ger att ök­ning­en i hu­vud­sak be­ror på två sa­ker: co­ro­na­vi­ru­set och den re­no­ve­ra­de bryg­gan.

– I vint­ras för­ny­a­des bå­de strand­pro­me­na­den och bryg­gan vil­ket jag tror att har loc­kat me­ra män­ni­skor än för­ut. Dess­utom har vi fått myc­ket bra feed­back så or­det har sä­kert spri­dit sig.

Det har va­rit väl­digt brå­da da­gar för hamn­ar­be­tar­na i år, trots att de har fler an­ställ­da än för­ra året.

– Ibland har vi va­rit tvung­na att pri­o­ri­te­ra båt­gäs­ter som stan­nar över nat­ten. Till ex­em­pel har en del dags­gäs­ter om­betts åka till näs­ta hamn ti­di­ga­re än tänkt då vi har haft fullt vid bryg­gan. Där­till har vi i år be­slu­tat att cy­klis­ter och hus­bils­gäs­ter in­te får ba­da ba­stu, ef­tersom al­la helt en­kelt in­te får plats i vå­ra ba­stur.

Na­gu gäst­hamn har tre ba­stur att hy­ra, en för män, en för kvin­nor och en fa­mil­je­ba­stu. Cy­klis­ter och hus­bil­sä­ga­re kan fort­fa­ran­de hy­ra fa­mil­je­ba­stun.

Rus­ning på Björkö

Åbo­bon Ro­ger Rönn­blad är ute på sin år­li­ga båt­se­mes­ter med fa­mil­jen. Rönn­blad tyc­ker att ham­nen i Na­gu all­tid va­rit full, men han har märkt att det är många bå­tar i rö­rel­se.

– En dag tänk­te vi stan­na på Bo­dö, men ham­nen var full re­dan ti­digt på da­gen så vi fick in­te plats. Då åk­te vi vi­da­re till na­tur­ham­nen på Björkö. Jag har ald­rig upp­levt så många bå­tar där på en gång som nu, sä­ger Rönn­blad.

På Björkö la­de Rönn­blad även mär­ke till en se­gel­båt från Sve­ri­ge.

– Vi fun­de­ra­de nog li­te hur den ha­de hit­tat dit.

Ma­ri­an­ne Num­me­la har en som­mar­stu­ga i när­he­ten av Na­gu gäst­hamn. Den här da­gen har Num­me­la fått gäs­ter från Han­gö.

– Vi är på väg på lunch och se­dan ska vi äta glass, sä­ger Num­me­la.

Hon är in­te spe­ci­ellt rädd för att en even­tu­ell co­ro­na­smit­ta skul­le bör­ja spri­da sig i Na­gu trots att många män­ni­skor rör sig där. Hon upp­le­ver att Fin­land har gans­ka bra koll på si­tu­a­tio­nen.

– Det som är led­samt för vår del är att barn­bar­nen bor i Se­oul i Syd­ko­rea, så vi har in­te kun­nat träf­fa dem.

Lo­ka­la fö­re­ta­ga­re skyd­dar sig

Bland de lo­ka­la fö­re­ta­gar­na finns fort­fa­ran­de en stor re­spekt för co­ro­na­vi­ru­set.

– Jag tror in­te över hu­vud ta­get att fa­ran är över, sä­ger Tim Eriks­son, som dri­ver re­stau­rang­en Food Fel­lows i Na­gu till­sam­mans med fy­ra and­ra skär­gårds­bor.

Den här som­ma­ren har de haft fullt upp.

– På vå­ren skräm­de folk upp oss och sa­de att det kom­mer bli den säms­ta som­ma­ren nå­gon­sin. Det har in­te alls va­rit nä­ra san­ning­en.

Re­stau­rang­en har sam­man­lagt 62 plat­ser.

I år ut­nytt­jas in­te den to­ta­la ka­pa­ci­te­ten, allt för att kun­der in­te ska be­hö­va sit­ta så nä­ra varand­ra.

– Dess­utom har vi sat­sat myc­ket på vår egen per­so­nals sä­ker­het ef­tersom vi in­te li­tar på att al­la vå­ra gäs­ter de­lar vår in­ställ­ning till co­ro­na­vi­ru­set.

Ti­di­ga­re ha­de Food Fel­lows bords­ser­ve­ring men i år häm­tar kun­der­na sin egen mat. Där­till ska kun­der­na själ­va fö­ra bort sin egen tall­rik. Sy­ste­met fun­ge­rar bra och kun­der­na har in­te va­rit kri­tis­ka till för­änd­ring­en.

För­längd sä­song

Trots att det va­rit väl­digt bråt­tom he­la som­ma­ren så sik­tar Food Fel­lows på att för­länga sä­song­en. Det är de in­te en­sam­ma om.

– Nor­malt har vi ba­ra öp­pet på vec­ko­slu­ten i sep­tem­ber men nu tän­ker vi ha öp­pet var­je dag, sä­ger Min­na Oh­vo som dri­ver re­stau­rang­en Strand­kro­gen i an­slut­ning till ho­tell Strand­bo.

Oh­vo upp­skat­tar att män­ni­skor­na i år har ökat med un­ge­fär tret­tio pro­cent se­dan för­ra året. Men det täc­ker in­te he­la bort­fal­let från i vå­ras.

– Den här som­ma­ren har vi pre­ste­rat på grän­sen till vad vi kla­rar av, men det var väl­digt många av­bok­ning­ar i vå­ras, ty­värr.

I lik­het med Food Fel­lows Tim Eriks­son har Min­na Oh­vo lagt mär­ke till att de fles­ta gäs­ter­na in­te ver­kar tän­ka på co­ro­na­vi­ru­set.

– Men vi har ock­så gäs­ter som vill sit­ta li­te me­ra för sig själv, sä­ger Oh­vo.

Full­bo­kat

Ho­tell Strand­bo i Na­gu är så gott som full­bo­kat in i au­gusti. Någ­ra sam­tal till tu­ristin­for­ma­tio­ner i Han­gö, Ra­se­borg, Lo­vi­sa, Kasnäs och Kristi­nestad ut­gör be­vis för att som­mar­gäs­ter­na räc­ker till längs he­la kus­ten.

– Det ser ut att bli en suc­cé­som­mar. Många fö­re­ta­ga­re har hört av sig och va­rit nöj­da med an­ta­let gäs­ter, sä­ger Ra­se­borgs tu­rist­chef Vil­le Vu­o­rel­ma.

– Vi har slut­sålt så gott som var­je dag vil­ket är oer­hört väl­kom­met ef­ter vå­rens bort­fall. Sam­ti­digt be­ak­tar vi fort­fa­ran­de co­ro­na­vi­ru­set i vår verk­sam­het, till ex­em­pel har vi in­te öpp­nat vå­ra ba­stur i bad­hu­set, sä­ger Tan­ja Lil­jek­vist, ho­tell­chef på Kasnäs bad­ho­tell.

Po­pu­lär ring­väg

Ut­an­för Strand­kro­gen i Na­gu ring­lar sig en lång kö med män­ni­skor som vän­tar på att få sti­ga om­bord på far­ty­get Ös­tern.

Bland dem står Kim Fors­ström och Ka­ri­ta Ar­ra­jo­ki. De är ute på en kort cy­kel­se­mes­ter.

– Vi kom­mer bland an­nat cyk­la till Nå­den­dal och Gustavs sä­ger Ar­ra­jo­ki.

Fors­ström sä­ger att de be­stäm­de sig för sin cy­kel­re­sa en­dast tre da­gar in­nan av­färd.

Ar­ra­jo­ki och Fors­ström över­nat­tar på oli­ka bed and bre­ak­fast-bo­en­den ef­tersom ”allt an­nat var full­bo­kat”. De är in­te oro­li­ga för att smit­tas av co­ro­na­vi­ru­set un­der re­san.

– Man har bli­vit li­te mind­re för­sik­tig. Men hy­gi­e­nen är fort­fa­ran­de vik­tig för oss, sä­ger Ar­ra­jo­ki.

Många per­son­bi­lar

Skär­gårds­bus­sen tra­fi­ke­rar dag­li­gen längs skär­går­dens ring­väg. Buss­chauf­fö­ren To­mas Wre­de sä­ger att bussrut­ten har va­rit li­ka po­pu­lär som för­ra året.

– Men det rör sig av­se­värt fler per­son­bi­lar längs skär­går­dens ring­väg än ti­di­ga­re år.

På grund av att många per­son­bi­lar rör sig längs ring­vä­gen har en hel del färjkö­er bil­dats, fram­för allt vid mind­re färj­fäs­ten.

Fär­jan som går till Iniö har en ka­pa­ci­tet på cir­ka 25 bi­lar men har stund­vis haft när­ma­re hund­ra bi­lar i kö, skri­ver HS. På vec­ko­slu­ten är kö­er­na vid Par­gas – Na­gu fär­jan ock­så väl­digt långa.

Rent kon­kret in­ne­bär ett stort an­tal per­son­bi­lar att många åker ut till si­na som­mar­stu­gor.

Det har även märkts i an­ta­let upp­drag som skär­gårds­dok­torn ut­fört.

– Vi har haft re­kord­många upp­drag i år, sä­ger skär­gårds­dok­torns an­sva­ri­ga lä­ka­re Jan­ne Cas­trén.

In­för sä­song­en skaf­fa­de Skär­gårds­dok­torn Ab en stör­re läkar­båt och tack va­re den har man ock­så kun­nat be­hand­la pa­ti­en­ter ut­om

hus, vil­ket har kom­mit väl till pass i år.

– I många fall har vi kun­nat er­bju­da säk­ra­re ser­vice ef­tersom vi kan åka hem till vå­ra pa­ti­en­ter och be­tjä­na dem ute på däck.

Gäst­ham­nar är in­te smitt­här­dar

Cas­trén sä­ger att co­ro­na­vi­ru­set na­tur­ligt­vis kan spri­das var som helst i lan­det, men att det är svå­ra­re för vi­ru­set att spri­das i skärgården.

– I gäst­ham­nar som till ex­em­pel Na­gu gäst­hamn rör det sig myc­ket män­ni­skor, men sam­ti­digt har man ett gans­ka tryggt av­stånd till varand­ra. Det för­ut­sät­ter än­då att al­la hål­ler sin hy­gi­en i skick och att man in­te be­blan­dar sig med and­ra säll­skap un­der en läng­re pe­ri­od.

Skär­gårds­dok­torns läkar­båt hål­ler sam­ma stan­dard som ett sjuk­hus vad gäl­ler hy­gi­en. Cas­trén sä­ger att de in­te alls tar emot pa­ti­en­ter som missän­ker att de kan ha smit­tats av co­ro­na.

– De skic­kar vi till Åbo el­ler till den kom­mu­na­la vår­den. På det sät­tet kan vi fort­sät­ta er­bju­da vå­ra tjäns­ter till and­ra som be­hö­ver oss, sä­ger Cas­trén.

På vå­ren skräm­de folk upp oss och sa­de att det kom­mer bli den säms­ta som­ma­ren nå­gon­sin. Det har in­te alls va­rit nä­ra san­ning­en.

Tim Eriks­son

Re­stau­rang­fö­re­ta­ga­re i Na­gu

Fo­to: DaN Ström­berg

Far­ty­get Ös­tern har ing­en brist på pas­sa­ge­ra­re.

Ro­ger Rönn­blad tyc­ker att män­ni­skor be­ter sig som för­u­tom då de står i kö. Där­för­står al­la att hål­la av­stånd.

Ka­ri­ta Ar­ra­jo­ki och Kim Fors­ström har re­ser­ve­rat tre da­gar för sin cy­kel­färd.

Ma­ri­an­ne Num­me­la (fram­me t.v.) och gäs­ter­na från Han­gö nju­ter av det var­ma väd­ret.

In­nan Ös­tern kan fyl­las med folk mås­te far­ty­get töm­mas på folk.

Met­te Lou­i­se Lind­berg som­mar­job­bar i Na­gu för fjär­de som­ma­ren i rad. Den här som­ma­ren är den mest hek­tis­ka.

Tim Eriks­son be­fa­rar att fa­ran in­te är över gäl­lan­de co­ro­na­vi­ru­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.