”EU spe­lar skick­ligt med käpp och mo­rot”

Kli­ma­t­ex­per­ter­na Ma­ri Pan­sar och Mark­ku Ol­li­ka­i­nen ser myc­ket gott i tis­da­gens EU-be­slut. Men mål­sätt­ning­ar är in­te nog – hur de följs upp är av­gö­ran­de.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - EL­SA KEMPPAINEN/SPT

Ma­ri Pant­sar, di­rek­tör för kol­ne­u­tral cir­ku­lär eko­no­mi vid ju­bi­le­ums­fon­den Sit­ra, är klu­ven till tis­da­gens EU-be­slut. Om­dö­met lan­dar på plus­si­dan, men ba­ra nätt och jämt.

Eu­ro­pe­is­ka rå­det kom över­ens om en lång­tids­bud­get på 1 074 mil­jar­der och en co­rona­fond på 750 mil­jar­der ef­ter ma­ra­ton­för­hand­ling­ar som på­gick i över fy­ra da­gar i Brys­sel.

– Hel­he­ten be­vi­sar att EU me­nar all­var med si­na kli­mat­mål och med att upp­fyl­la Pa­ris­av­ta­lets vill­kor. Men man kun­de all­tid gö­ra mer och på ett mer bin­dan­de sätt.

Sam­ti­digt för­står hon att lä­get är krä­van­de när man age­rar mitt i två kri­ser, bå­de co­ro­nan och brex­it, och dess­utom med en snabb tid­ta­bell.

– Det blir än­då tyd­ligt att EU vill fort­sät­ta som kli­mat­le­da­re.

Spe­ci­ellt lyf­ter hon upp prin­ci­pen ”do no harm”, det vill sä­ga att mi­ni­me­ra den ska­da som upp­står för mil­jön, en yt­terst kraf­tig stra­te­gi om den fak­tiskt verk­ställs i prak­ti­ken. Pant­sar hop­pas att någ­ra län­der som är ovil­li­ga att sam­ar­be­ta in­te lyc­kas vatt­na ur prin­ci­pen.

Hon näm­ner ock­så kol­tul­lar­na som ska in­fö­ras re­dan om tre år, 2023.

– Kol­tul­lar är ett ef­fek­tivt sätt att få med res­ten av värl­den i kli­mat­kam­pen.

Nu be­ror myc­ket på hur kom­mis­sio­nen går vi­da­re med sa­ken, sä­ger Ma­ri Pant­sar. Kri­te­ri­er­na för an­vänd­ning­en av peng­ar­na mås­te va­ra till­räck­ligt strik­ta för att de in­te ska gå till än­da­mål som ska­dar mil­jön.

”Be­ty­dan­de fram­steg”

Ock­så Mark­ku Ol­li­ka­i­nen, pro­fes­sor i mil­jö­e­ko­no­mi vid Helsing­fors uni­ver­si­tet och ord­fö­ran­de för Fin­lands kli­mat­pa­nel, är in­ne på sam­ma lin­je. Kom­mis­sio­nen bor­de år­li­gen över­va­ka hur peng­ar­na an­vänds, sä­ger han.

– Om man på rik­tigt kon­trol­le­rar att peng­ar­na går dit de ska kan ef­fek­ten va­ra stor. Om man bör­jar la­ta sig bå­dar det dä­re­mot in­te gott.

Till de go­da ny­he­ter­na räk­nar han kra­vet på att 30 pro­cent av all of­fent­lig fi­nan­sie­ring ska gå till kli­ma­tet. Det gäl­ler bå­de lång­tids­bud­ge­ten och co­rona­fon­den. – Det är ett be­ty­dan­de fram­steg. Pla­nen är ock­så att ska­pa ett kon­troll­sy­stem där kom­mis­sio­nen rap­por­te­rar om de mil­jö­mäs­si­ga fram­steg som görs. Det är en vik­tig sak med stor po­ten­ti­al, sä­ger Ol­li­ka­i­nen.

– Man kan hop­pas att det styr ener­gi­och tra­fik­sek­to­rer­na mot mer kli­mat­vän­li­ga lös­ning­ar och främ­jar fram­ti­da lös­ning­ar såsom an­vänd­ning­en av vät­gas.

Dess­utom får be­slu­tet be­röm för tyd­li­ga for­mu­le­ring­ar som är i lin­je med kli­mat­må­len för 2050. Ol­li­ka­i­nen är ock­så nöjd med att kli­mat­må­len för 2030 upp­da­te­rats.

Även Pant­sar glä­der sig över bud­ge­ten. Hon tror det blir en­kelt för Fin­land att hit­ta lämp­li­ga pro­jekt att sat­sa på. Det får gär­na va­ra så­dant som går att ex­por­te­ra, som för­ny­bar ener­gi och cir­ku­lä­ra ener­gi­lös­ning­ar.

Många bra ini­ti­a­tiv

Av­ta­let in­ne­hål­ler en så kal­lad me­ka­nism för rätt­vis om­ställ­ning, som in­ne­bär att de län­der som in­te för­bin­der sig till att job­ba för att EU ska bli kli­mat­ne­utralt 2050 får ba­ra hälf­ten av des­sa stöd­peng­ar. Ett fif­figt sätt att loc­ka Po­len att strä­va ef­ter att upp­nå kli­mat­må­len för 2050, sä­ger Ma­ri Pant­sar.

– EU spe­lar skick­ligt med käpp och mo­rot för att få med al­la län­der på oli­ka sätt.

Ock­så Mark­ku Ol­li­ka­i­nen tyc­ker att till­vä­ga­gångs­sät­tet kan ha ef­fekt.

– Det är en sorts ut­press­ning som gör att Po­len, som våld­samt stre­tat emot i kli­mat­frå­gor, är tvung­et att bin­da sig till de ge­men­sam­ma kli­mat­må­len för 2050 och de nya må­len för 2030.

Po­len ser sig själv som en vin­na­re, men det gör ock­så EU för egen del. Vem som egent­li­gen är vin­na­ren får fram­ti­den ut­vi­sa, sä­ger Ol­li­ka­i­nen.

Del­vis be­fa­rar han än­då att Po­len kan fort­sät­ta med sin sten­kols­po­li­tik fastän lan­det bun­dit sig vid ge­men­sam­ma krav, ef­tersom lan­det får hälf­ten av stöd­peng­ar­na ut­an att ta till åt­gär­der.

Men nu finns det en möj­lig­het att byg­ga upp den po­li­tis­ka vil­jan som be­hövs för att få en änd­ring till stånd. Dess­utom mås­te lan­det ac­cep­te­ra kli­mat­må­len för 2030 och 2050.

Utö­ver de sto­ra dra­gen in­ne­hål­ler be­slu­tet fle­ra nya ini­ti­a­tiv som Ol­li­ka­i­nen tyc­ker är in­tres­san­ta. I ja­nu­a­ri näs­ta år ska med­lems­län­der­na bör­ja be­ta­la skatt för all plast som in­te åter­an­vänds.

– För de mind­re am­bi­tiö­sa el­ler helt oin­tres­se­ra­de län­der­na kan det öka mo­ti­va­tio­nen att åter­vin­na, sä­ger pro­fes­sorn.

Nya lös­ning­ar krä­ver peng­ar

Men allt är in­te bra, sä­ger ex­per­ter­na. Det är ett bak­slag att fon­den för en rätt­vis om­ställ­ning krymp­tes från 30 mil­jar­der till 10 mil­jar­der. Ma­ri Pant­sar be­skri­ver det som ett stort bak­slag för Fin­lands del. För­vänt­ning­ar­na var höga på att Fin­land skul­le få 900 mil­jo­ner, men nu kan pot­ten sjun­ka med en tred­je­del. Ock­så Ol­li­ka­i­nen är be­svi­ken. – Nya lös­ning­ar för­ut­sät­ter re­sur­ser, sä­ger Mark­ku Ol­li­ka­i­nen. Han för­kla­rar: – De som har det svå­rast att över­gå till kli­mat­ne­utra­la al­ter­na­tiv be­hö­ver till­räck­ligt med re­sur­ser för att gö­ra det.

Ett an­nat minus är att fi­nan­sie­ring­en för ve­ten­skap bli­vit mind­re.

– Det är helt fruk­tans­värt. För att få nya lös­ning­ar till stånd mås­te ve­ten­ska­pen stödas.

FO­TO: PIXABAY/SPT

Eu­ro­pe­is­ka rå­det kom över­ens om en lång­tids­bud­get på 1 074 mil­jar­der och en co­rona­fond på 750 mil­jar­der ef­ter ma­ra­ton­för­hand­ling­ar i Brys­sel.

FO­TO: PEK­KA HANNILA/SPT

Mark­ku Ol­li­ka­i­nen, pro­fes­sor i mil­jö­e­ko­no­mi vid Helsing­fors uni­ver­si­tet, sä­ger att be­slu­ten som fat­ta­des i Brys­sel är bå­de bra och då­li­ga.

FO­TO: MIIKKA PIRINEN/SPT

Ma­ri Pant­sar, di­rek­tör för kol­ne­u­tral cir­ku­lär eko­no­mi vid ju­bi­le­ums­fon­den Sit­ra, är klu­ven till tis­da­gens EU-be­slut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.