Storska­lig dis­tri­bu­tion av nar­ko­ti­ka i Jo­en­suu

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Po­li­sen i Öst­ra Fin­land och Centralkri­mi­nal­po­li­sen har av­slö­jat en drog­för­sälj­nings­or­ga­ni­sa­tion som ver­kat i och runt Jo­en­suu. Or­ga­ni­sa­tio­nen miss­tänks ha för­med­lat främst am­fe­ta­min, me­tam­fe­ta­min, ecsta­sy och ko­ka­in. En 47-årig man från Jo­en­suu miss­tänks som hu­vud­gär­nings­man. Man­nen miss­tänks ha till­hört den kri­mi­nel­la or­ga­ni­sa­tio­nen Uni­ted Brot­her­hood.

För­un­der­sök­ning­en på­gick i drygt två år. Näs­tan al­la av de med­lem­mar som po­li­sen kän­ner till i Uni­ted Brot­her­hoods Ka­re­len-av­del­ning och un­der­or­ga­ni­sa­tio­nen Bad Uni­on i Jo­en­suu har va­rit miss­tänk­ta i här­van.

Ett stort an­tal nar­ko­ti­kabrott och to­talt 11 gro­va nar­ko­ti­kabrott har va­rit un­der ut­red­ning. En stor del av med­lem­mar­na har re­dan dömts till fle­ra års fäng­el­se för gro­va nar­ko­ti­kabrott.

Un­der för­un­der­sök­ning­ens gång har po­li­sen be­slag­ta­git näs­tan 2 400 gram am­fe­ta­min, 4 500 ecsta­sy­tablet­ter, 1 250 gram ma­riju­a­na, 40 gram ko­ka­in och 40 gram me­tam­fe­ta­min. Det sam­man­lag­da ga­tuvär­det upp­skat­tas va­ra 192 000–245 000 eu­ro.

För till­fäl­let sit­ter tre per­so­ner häk­ta­de och fal­let går till åtals­pröv­ning in­om de när­mas­te vec­kor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.