Po­li­sen fann va­pen och krigs­ti­da spräng­äm­nen un­der hus­rann­sa­kan

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

På tis­da­gen ge­nom­för­de po­li­sen en hus­rann­sa­kan i Iva­lo i sam­band med en för­un­der­sök­ning om mis­s­tänkt grovt skjut­va­pen­brott. Po­li­sen be­slag­tog bland an­nat krigs­ti­da va­pen, am­mu­ni­tion och spräng­äm­nen från ett fler­tal sta­ter, med­de­lar Po­lis­in­rätt­ning­en i Lapp­land.

Po­li­sen be­skri­ver mäng­den ma­te­ri­al som om­fat­tan­de. Det fanns bland an­nat am­mu­ni­tion för tys­ka gra­nat­kas­ta­re. För­svars­mak­ten as­si­ste­ra­de po­li­sen un­der till­sla­get och kun­de oskad­lig­gö­ra en del av spräng­äm­ne­na. Inga ut­om­stå­en­de per­so­ner ut­sat­tes för fa­ra.

En me­del­ål­ders man från or­ten miss­tänks för skjut­va­pen­brott och brott mot be­stäm­mel­ser­na om ex­plo­si­va va­ror.

Po­li­sen skri­ver att det fort­fa­ran­de finns myc­ket am­mu­ni­tion och spräng­äm­nen från krigs­ti­den i na­tu­ren och vat­ten­dra­gen i Lapp­land. Om man hit­tar gam­mal am­mu­ni­tion ska man in­te rö­ra den ut­an med­de­la sa­ken till po­li­sen el­ler För­svars­mak­ten. Spräng­äm­nen från krigs­ti­den kan fort­fa­ran­de va­ra livs­far­li­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.