Tu­sen­tals fals­ka co­ro­na­tes­ter i till­slag

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP

Po­li­sen har be­slag­ta­git 17 000 fals­ka test­kit för co­vid-19. Tes­ter­na hit­ta­des un­der ett till­slag mot till­ver­ka­re av livs­me­dels­pro­duk­ter i ti­o­tals län­der, med­de­lar In­ter­pol.

”Sam­ti­digt som värl­dens län­der fort­sät­ter si­na för­sök att tyg­la co­vid-19 vi­sar de kri­mi­nel­la nät­ver­ken som dis­tri­bu­e­rar des­sa po­ten­ti­ellt far­li­ga pro­duk­ter ba­ra be­slut­sam­het om att gö­ra vinst”, sä­ger In­ter­pols ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Jür­gen Stock i ett ut­ta­lan­de.

Un­der in­sat­sen, som har på­gått mel­lan de­cem­ber 2019 och ju­ni 2020, har fel­ak­ti­ga pro­duk­ter vär­da runt 34 mil­jo­ner eu­ro be­slag­ta­gits i 77 län­der. Bland an­nat hand­lar det om me­je­ri­pro­duk­ter, kött från djur som slak­tats på olag­ligt sätt och livs­me­del som fel­ak­tigt märkts som häl­so­kost. 407 per­so­ner har gri­pits.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.