De­spo­ter då och nu

Hufvudstadsbladet - - Opinion & debatt -

När pan­de­min var ett fak­tum de­la­de lit­te­ra­tur­kän­na­re ut lästips i tid­ning­ar­na. Det van­li­gas­te gäll­de av fö­re­kom­men an­led­ning Pes­ten av Camus, men ock­så and­ra klas­si­ker togs fram vid si­dan av en bok som kanske så små­ning­om får klas­si­kersta­tus. Den tred­je de­len av Hi­la­ry Man­tels tri­lo­gi om Tho­mas Cromwell ut­kom i bör­jan av året. Trots al­la lovor­den de tre de­lar­na fått, tve­ka­de sä­kert många: det eng­els­ka ori­gi­na­let om­fat­tar 883 si­dor.

Själv har jag för­hål­lit mig li­te av­vak­tan­de till hi­sto­ris­ka ro­ma­ner. Var­för omdik­ta och dra­ma­ti­se­ra histo­ria när den verk­li­ga histo­ri­en är till­räck­ligt dra­ma­tisk? Men The Mir­ror and the Light (Spe­geln och lju­set, på svens­ka i au­gusti) bju­der på en fa­sci­ne­ran­de va­ri­ant av gen­ren, ett osed­van­ligt lyc­kat sätt att le­van­de­gö­ra en epok och en be­ty­dan­de hi­sto­risk per­son. Även om Man­tel har gjort ett enormt ar­be­te för att gö­ra mil­jö­er­na och de­tal­jer­na au­ten­tis­ka, är di­a­lo­ger och mo­no­lo­ger själv­fal­let fan­ta­si­er. Trots det fö­re­fal­ler de högst tro­vär­di­ga.

I kort­het: Tho­mas Cromwell var man­nen av fol­ket som ar­be­ta­de sig upp till de högs­ta pos­ter­na som kung Hen­rik den åt­ton­des råd­gi­va­re och för­trog­na, man­nen som sat­te fart på re­for­ma­tio­nen och sam­ti­digt för­såg sin kung med hu­st­ru­kan­di­da­ter för att säk­ra den man­li­ga tron­följ­den. I de två förs­ta de­lar­na av tri­lo­gin, Wolf Hall och För in de dö­da, skild­ras hans kar­riär: smeds­son, le­go­sol­dat och ban­kir i re­näs­san­sens Ita­li­en, en språk­kun­nig ar­betsnar­ko­man. Han ser till att klos­ter­vä­sen­dets skat­ter ham­nar i kung­ens kis­tor och blir den mest ha­ta­de man­nen bland ka­to­li­ker och höga­deln.

Jag kan in­te und­vi­ka att vid läs­ning­en av te­gel­ste­nen stän­digt se pa­ral­lel­ler till da­gens värld. Hen­rik och hans hov lev­de i skräck för pes­ten som kom och gick. Eng­land var en iso­le­rad ö som kän­de sig ho­tad med in­va­sion av det kej­ser­li­ga im­pe­ri­et. Skott­land var än­nu själv­stän­digt. Re­for­ma­tio­nen blev ett me­del att lös­gö­ra sig från på­ven i Rom, ett slags Brex­it. Eng­elsk ut­ri­kes­po­li­tik var en ba­lans­gång mel­lan Frank­ri­ke och Spa­ni­en. Världs­han­delns cent­rum låg i Ne­der­län­der­na, en del av då­ti­dens EU.

Man­tels styr­ka är per­son­por­trät­ten. Cromwell, den åter­håll­sam­ma och tål­mo­di­ga råd­gi­va­ren, blir grad­vis djär­va­re, oför­sik­ti­ga­re och lä­sa­ren vet re­dan hans öde: stup­stoc­ken, dit han sänt bå­de drott­ning An­ne Bo­leyn och många adels­män. Hen­rik är en nyck­full de­spot och ing­en går sä­ker. Bo­ris John­son har än­nu in­te ”av­rät­tat” sin Cum­mings trots par­la­men­tets kri­tik. I Cromwells Eng­land var par­la­men­tet li­ka hjälp­löst... I Trumps hov fal­ler hu­vu­de­na snab­ba­re och Pu­tin har sin egen Cromwell.

Nå­ja, man skall in­te gå för långt med lik­he­ter­na, men ett är sä­kert. Un­der 500 år har de auk­to­ri­tä­ra hand­lings­mönst­ren i prin­cip in­te för­änd­rats. Den and­ra och slå­en­de in­sik­ten vid läs­ning­en av Man­tels tre fa­sci­ne­ran­de böc­ker är hur djupt ro­tat klas­sam­häl­let är i Eng­lands histo­ria. Re­dan vid Hen­riks hov hän­vi­sar höga­deln till tre­hund­ra­å­ri­ga pri­vi­le­gi­er. Var­ken Cromwells ly­san­de kva­li­fi­ka­tio­ner el­ler hans släk­ting Oli­ver Cromwells kort­va­ri­ga re­pu­blik på 1600-ta­let kun­de öka jäm­lik­he­ten mel­lan klas­ser­na.

”Man skall in­te gå för långt med lik­he­ter­na, men ett är sä­kert. Un­der 500 år har de auk­to­ri­tä­ra hand­lings­mönst­ren i prin­cip in­te för­änd­rats.”

PÄR STENBÄCK är mi­nis­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.