An­vänd in­te Wi­ki­pe­dia som käl­la

Hufvudstadsbladet - - Opinion & debatt - MAR­KUS LÅNG Helsing­fors

KäLLKRITIK En an­sva­rig jour­na­list bör ald­rig li­ta på Wi­ki­pe­dia el­ler ange Wi­ki­pe­dia som käl­la. Det­ta har dock hänt till och med i Hufvudstad­sbladet (bland an­nat HBL 12.7, s. 29).

Vem som helst kan skri­va vad som helst i Wi­ki­pe­dia, och ”ar­tik­lar” re­di­ge­ras och änd­ras alltjämt. Det står ano­ny­ma, opro­fes­sio­nel­la pri­vat­per­so­ner bakom Wi­ki­pe­dia. Dels är det frå­gan om väl­vil­li­ga

slar­var, dels om be­dräg­li­ga män­ni­skor som nju­ter av att i smyg spri­da de­tal­jer de själ­va hit­tat på, el­ler så kan det va­ra par­tis­ka ak­tö­rer som ta­lar för sin sju­ka mor.

Om det över hu­vud ta­get finns en käl­la an­gi­ven i Wi­ki­pe­dia, mås­te man själv grans­ka upp­gif­ter från den sag­da käl­lan. Sam­ma gäl­ler bil­der: i stäl­let för ”Wi­ki­me­dia Com­mons” bör man i en tid­ning ange käl­lan från vil­ken bil­den ta­gits till Wi­ki­me­dia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.