Atom­kraft och atom­va­pen är som si­a­me­sis­ka tvil­ling­ar

Hufvudstadsbladet - - Opinion & debatt - UL­LA KLÖTZER ak­tiv in­om rö­rel­ser­na Kvin­nor mot atom­kraft och Kvin­nor för fred Es­bo

KÄRN­KRAFT Matts Roos på­står (HBL De­batt 11.7) att jag ”för­vil­lar lä­sa­ren med att kal­la kärn­kraft för atom­kraft, vil­ket ing­en an­nan gör”, det­ta för att en­ligt Roos ”stämp­la kärn­kraf­ten som den on­da atom­bombs­kraf­ten”. Att an­vän­da or­det atom­kraft är jag dock in­te en­sam om. I tys­ka me­di­er an­vänds fli­tigt bå­de ”Atom­kraft”, ”Atom­mei­ler” (atom­kraft­verk) och ”Ato­maus­sti­eg” (ato­mav­veck­ling) för att be­skri­va den ener­gi­form som man i Tyskland ef­ter ka­ta­stro­fen i Fu­kus­hi­ma år 2011 har be­slu­tat att av­veck­la. I Süd­deutsche Zei­tung skri­ver man till ex­em­pel i ju­ni 2011 om hur Tysklands för­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer­kel på en­dast någ­ra må­na­der för­vand­la­des från ”Atom­kan­z­le­rin” (atom­kans­ler) till ”Aus­sti­egs­kan­z­le­rin” (av­veck­lings­kans­ler). Då ta­lar man allt­så om atom­kraft som ener­gi­pro­duk­tions­form.

Dessvär­re ut­gör den­na ener­gi­pro­duk­tions­form en del av ”den on­da atom­bombs­kraf­ten”. Det är syn­ner­li­gen be­teck­nan­de att USA:s pre­si­dent Har­ry S. Tru­man, som gav or­der om att ut­lö­sa de fa­sans­ful­la atom­bom­ber­na över Ja­pan år 1945, en­dast 18 tim­mar ef­ter att den förs­ta atom­bom­ben ha­de ex­plo­de­rat över Hi­ros­hi­ma gick ut med bud­ska­pet ”Atoms for Pe­a­ce” (ato­mer för fred), det vill sä­ga atom­kraft. Han vil­le ska­pa en po­si­tiv bild av den för­ödan­de atom­tek­no­lo­gin.

Det finns myc­ket ge­men­samt be­träf­fan­de atom­kraft och atom­va­pen. Till ex­em­pel an­vänds den pro­cess där man an­ri­kar uran för bräns­le­pro­duk­tion i atom­kraft­verk ock­så för att gö­ra atom­va­pen. Plu­to­ni­um är en bi­pro­dukt från atombräns­le­cy­keln och an­vänds el­ler kan av vis­sa län­der fort­fa­ran­de an­vän­das för att gö­ra atom­va­pen. Atom­kraft och atom­va­pen är som si­a­me­sis­ka tvil­ling­ar. Då Stor­bri­tan­ni­ens drott­ning öpp­na­de värl­dens förs­ta atom­kraft­verk i Cal­der Hall (Sella­fi­eld) år 1956 var kraft­ver­kets främs­ta roll att pro­du­ce­ra plu­to­ni­um för brit­tis­ka bom­ber, vil­ket tyd­ligt på­vi­sa­de kopp­ling­en mel­lan ci­vil och mi­li­tär atom­tek­no­lo­gi.

Se­dan ic­ke-sprid­nings­av­ta­let (NPT) träd­de i kraft år 1970 har Is­ra­el, In­di­en, Pa­kis­tan och Nord­ko­rea skaf­fat sig atom­va­pen via ci­vil atom­kraftstek­no­lo­gi. Även be­träf­fan­de Iran, Irak och Li­by­en har sam­ban­det be­kräf­tats. Vis­sa län­der har an­vänt uran an­ri­kat till bom­b­kva­li­tet, and­ra har se­pa­re­rat va­pen­an­vänd­bart plu­to­ni­um från an­vänt atombräns­le. Vis­sa har an­vänt bå­da till­vä­ga­gångs­sät­ten.

In­ter­na­tio­nel­la av­tal ska­par en il­lu­sion om att atom­va­pen­sprid­ning kan kon­trol­le­ras sam­ti­digt som atom­kraf­ten främ­jas run­tom i värl­den – nu allt­så även ge­nom ut­veck­lan­det av små mo­du­lä­ra re­ak­to­rer (SMR) – som även de, såsom Roos kon­sta­te­rar, pro­du­ce­rar ra­di­o­ak­tivt av­fall.

Det en­da sät­tet att stop­pa atom­va­pen­sprid­ning­en är att er­sät­ta atom­kraf­ten med bil­li­ga­re, säk­ra­re och mind­re för­o­re­nan­de ener­gi­for­mer som främ­jar världs­fre­den i stäl­let för att ho­ta den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.