Kristi­i­na Mä­ke­lä: ”Jag vill hop­pa 14,50”

Ef­ter att ha hop­pat över 14 me­ter i samt­li­ga sex hopp i täv­ling­en i Ori­mat­ti­la sik­tar tre­stegs­hop­pa­ren Kristi­i­na Mä­ke­lä mot nya läng­der och hon nö­jer sig in­te med fin­ländskt re­kord – hon vill hop­pa än­nu läng­re.

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL

Kristi­i­na Mä­ke­lä stod för kar­riä­rens bäs­ta täv­lings­se­rie då hon på tis­da­gen tog hem se­gern i tre­stegs­täv­ling­en i Ori­mat­ti­la i su­ve­rän stil. Mä­ke­läs hopp­se­rie var im­po­ne­ran­de: 14,33 (+3,1 m/s), 14,18, 14,30, 14,19, 14,09 och 14,22. Hen­nes bäs­ta god­kän­da re­sul­tat 14,30 var en för­bätt­ring av det eg­na sä­song­bäs­ta med 15 cen­ti­me­ter och ba­ra en cen­ti­me­ter kor­ta­re än hen­nes eget ut­om­hus­re­kord. In­om­hus har Mä­ke­lä hop­pat 14,38 vil­ket ba­ra är en cen­ti­me­ter från He­li Ko­ivu­las fin­länds­ka re­kord.

”Det fin­länds­ka re­kor­det var vad jag var ute ef­ter i täv­ling­en men det här var bra hopp. Jag vill hop­pa fjor­ton och en halv me­ter”, slår hon fast i fri­id­rotts­för­bun­dets press­med­de­lan­de. Mä­ke­lä sa­de ef­ter täv­ling­en att krop­pen kän­des bra i hop­pen men att det trots den fi­na och jäm­na se­ri­en fanns sa­ker att bätt­ra på.

”Löp­ning­en var in­te helt sta­bil och mot slu­tet av täv­ling­en kän­de jag li­te trött­het”, sä­ger hon.

Nu vän­tar en lug­na­re pe­ri­od för Mä­ke­lä in­nan det blir mer hek­tiskt i au­gusti då hon ska täv­la i GP-täv­ling­ar­na i Es­bo 5.8, Paa­vo Nur­mi Ga­mes i Åbo 11.8 och FM-täv­ling­ar­na i Åbo 13–16.8.

”Vi får se hur många täv­ling­ar med sex hopp jag kan ge­nom­fö­ra”, sä­ger Mä­ke­lä.

Kval­grän­sen för OS i To­kyo är 14,32.

FO­TO: LEH­TIKU­VA / JUS­SI NU­KA­RI

Kristi­i­na Mä­ke­lä sik­tar mot nya läng­der ef­ter sin im­po­ne­ran­de in­sats i Ori­mat­ti­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.