Ne­zi­ri gläns­te i Kor­tes från­va­ro

Noo­ralot­ta Ne­zi­ri fort­sat­te lö­pa på hög ni­vå då hon tog hem se­gern i häck­täv­ling­en i Tam­mer­fors på ons­da­gen.

Hufvudstadsbladet - - Sport - FILIP SAXéN

fri­id­rott

I An­ni­ma­ri Kor­tes från­va­ro ha­de Noo­ralot­ta Ne­zi­ri och Re­et­ta Hurs­ke chan­sen att va­ra de star­kast ly­san­de häck­stjär­nor­na i Tam­mer­fors.

Ne­zi­ri och Hurs­ke tog hem se­gern i si­na re­spek­ti­ve heat. Ne­zi­ri löp­te i mål på 12,99 me­dan Hurs­ke nöj­de sig med att jog­ga i mål på 13,21,

Ne­zi­ri var vas­sast ock­så i fi­na­len och tog hem se­gern på ti­den 12,92 – åt­ta hund­ra­de­lar lång­sam­ma­re än hen­nes sä­song­bäs­ta.

– Det var väl ett helt ok lopp. Jag be­stäm­de mig för att ta det sä­kert i star­ten ef­tersom vi ha­de så många tjuv­star­ter i hea­ten, sa­de Ne­zi­ri i Yles sänd­ning.

Hurs­ke fick nöja sig med en tid på över 13 se­kun­der in­för sin hem­ma­publik då hon slu­ta­de tvåa med ti­den 13,03. Borgå Akil­les-lö­pa­ren Noo­ra Jus­lin slu­ta­de fem­ma med 14,27.

För Lot­ta Ha­ra­la blev täv­ling­en i Tam­mer­fors en mar­dröm. Hem­malö­pa­ren slog ef­ter en bra start i den fjär­de häc­ken i för­söks­hea­ten och tap­pa­de ryt­men i sin löp­ning. Hon tving­a­des bry­ta lop­pet och fick in­te mä­ta sig med de öv­ri­ga i fi­nal­lop­pet se­na­re un­der kväl­len.

Kor­te till­ba­ka näs­ta vec­ka

Na­tions­et­tan An­ni­ma­ri Kor­te val­de att in­te stäl­la upp i täv­ling­en i Tam­mer­fors. Kor­te har va­rit i ka­non­form den här sä­song­en och det ver­kar ba­ra va­ra en tids­frå­ga in­nan hon slak­tar sitt eget fin­länds­ka re­kord.

Kor­te har i som­mar löpt häck­ra­kan på 12,76 – ba­ra fy­ra hund­ra­de­lar från sitt re­kord från i fjol. Hon no­te­ra­des dess­utom för 12,80 i mot­vind i täv­ling­en i Lah­tis för en vec­ka se­dan.

Kor­te är till­ba­ka på täv­lings­ba­nan den 1 au­gusti i Ku­or­ta­ne. Ef­ter det vän­tar Paa­vo Nur­mi Ga­mes och FM-täv­ling­ar­na i Åbo, någ­ra in­ter­na­tio­nel­la täv­ling­ar i Po­len, Ita­li­en och Kro­a­ti­en. Hon pla­ne­rar att av­slu­ta sä­song­en i Di­a­mond Le­a­gu­e­täv­ling­en i Rom den 17 sep­tem­ber.

Re­kord för Blomqvist

Borgå Akil­les-lö­pa­ren Jon­ni Blomqvist har haft en stark sä­songstart och tog hem se­gern på 400 me­ter häck i Os­ka­ri Mörös från­va­ro. Blomqvist för­bätt­ra­de sitt per­son­li­ga re­kord med en halv se­kund då han kom i mål på 51,46 se­kun­der.

HIFK:s Vi­i­vi Le­hi­ko­i­nen lyc­ka­des in­te li­ka bra på sam­ma sträc­ka trots att ock­så hon tog hem se­gern. Ef­ter pro­blem med ryt­men i in­led­ning­en sam­la­de hon sig och löp­te i mål på 58,80. Le­hi­ko­i­nens re­kord är 56,49.

Sä­song­de­but för Koi­lah­ti

21-åri­ga längd­hoppslöf­tet Tai­ka Koi­lah­ti gjor­de sä­song­de­but i Tam­mer­fors ef­ter att ha åter­häm­tat sig från den lår­ska­da som sat­te stopp för in­om­hus­sä­song­en i vint­ras. Koi­lah­ti slog ige­nom med dun­der och brak i fjol då hon hop­pa­de 669.

I ons­da­gens täv­ling ha­de Koi­lah­ti en sti­gan­de trend som till slut räck­te till en andra­plats. Koi­lah­tis bäs­ta hopp mät­te 6,03. Sa­ni Sa­nas­lah­ti tog hem se­gern med 6,15.

FO­TO: LEH­TIKU­VA / EMMI KORHONEN

Noo­ralot­ta Ne­zi­ri (t.v.) var snab­ba­re än Re­et­ta Hurs­ke i häck­lop­pet i Tam­mer­fors.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.