Ed­mon­ton Eski­mos by­ter namn

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT

Det ka­na­den­sis­ka proffsla­get i ame­ri­kansk fot­boll Ed­mon­ton Eski­mos är nu­me­ra histo­ria och kom­mer i fram­ti­den att be­näm­nas med ett an­nat smek­namn. Det be­kräf­tar Ca­na­di­an Foot­ball Le­a­gue-or­ga­ni­sa­tio­nen på Twit­ter.

”Vi kom­mer he­ta Ed­mon­ton Foot­ball Team el­ler EE Foot­ball Team me­dan vi går ige­nom en pro­cess där vi be­stäm­mer oss för ett nytt namn som pas­sar vårt om­ta­la­de lag”, skri­ver klub­ben i ett ut­ta­lan­de.

Idrotts­lag med smek­namn som åsyf­tar et­nis­ka mi­no­ri­te­ter har länge an­setts va­ra kon­tro­ver­si­el­la. De­bat­ten tog ny fart ef­ter att ame­ri­ka­nen Ge­or­ge Floyd dö­dats i ett bru­talt po­li­sin­gri­pan­de i Min­ne­a­po­lis i slu­tet av maj, en hän­del­se som gav upp­hov till Black li­ves mat­ter­rö­rel­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.