Soul­jazz med knorr från Ber­lin

Hufvudstadsbladet - - Sport - JAN-ER­IK HOLM­BERG

Mat­ti Kle­in job­bar i sin Soul Trio med ett osan­no­likt kon­cept som fun­ge­rar. JAZZ

Mat­ti Kle­in

Soul Trio (Shuff­le Shack)

För ett par år se­dan spe­la­de Ber­li­na­ren Mat­ti Kle­in med sin Soul Trio ut­an­för Bot­by Gård i hu­vud­sta­den. Då var det tal om de­but­ski­van som skul­le kom­ma snart. Det gick ett par år, men Herr Kle­in glöm­de in­te att skic­ka ett ex­em­plar.

Pi­a­nis­ten, som gil­lar år­gångs­in­stru­ment, har sam­ar­be­tat med bland an­nat Jim­my So­mer­vil­le och se­dan många år till­ba­ka spe­lat med bra­si­li­a­na­ren Ed Mot­ta. Vi­da­re un­der­vi­sar han och le­der stor­ban­det vid Hoch­schu­le für Mu­sik Hanns Eis­ler Ber­lin.

Soul Tri­os kon­cept är li­te osan­no­likt men fun­ge­rar. Pi­a­nis­ten spe­lar Wur­lit­zer och Rho­des Pi­a­no Bass me­dan Lars Zan­der väx­lar mel­lan te­nor­sax­o­fon och baskla­ri­nett. Zan­der spe­lar ock­så bas­lin­jer och fler­stäm­migt med de för­stärk­ta träblås­in­stru­men­ten. Trum­sla­ga­re är André Sei­del, som lik­som Kle­in ock­så spe­lar i ban­det Mo’ Blow.

Lå­ter stör­re än de är

På ski­van finns el­va lå­tar som i hu­vud­sak pre­sen­te­rar oli­ka si­dor av sex­tio- och sjut­ti­o­ta­lets soul­jazz och funk­jazz. New Or­le­ansoch afro­ryt­mer in­går ock­så i tri­ons groo­ve-kol­lek­tion. Man har va­rit för­sik­ti­ga med att till­fö­ra ex­tra ele­ment i stu­di­on, me­ning­en är tyd­li­gen att mu­si­ken skall fun­ge­ra på sam­ma vill­kor även li­ve. Tack va­re ef­ter­tan­ke i ar­range­mang­en lå­ter tri­on än­då stör­re än man skul­le tro.

Lug­na­re styc­ken som Ta­ke He­art Catch Li­fe el­ler Ri­ver Jour­ney vi­sar att det in­te en­bart är frå­ga om retro på ski­van. Här är man in­ne på lik­nan­de spår som e.s.t.

FO­TO: PHILIPP ARNOLDT/PRESS­BILD

Sou­l­o­ri­en­te­ra­de ber­li­na­ren ■ Mat­ti Kle­in är åter skivak­tu­ell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.