Tom Cru­i­se i mö­te med norsk mi­nis­ter

Hufvudstadsbladet - - Sport - TT

Nor­ges stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg nob­ba­de Tom Cru­i­ses mö­te­sin­bju­dan i bör­jan av ju­li. Men nu har Hol­ly­wood­stjär­nan i al­la fall fått till ett te­le­fon­mö­te med den nors­ke kul­tur­mi­nis­tern Abid Ra­ja. Mö­tet äg­de rum i lör­dags och i ett klipp från sam­ta­let som Ver­dens Gang pub­li­ce­rat pra­tar Cru­i­se om hur Nor­ge är ”ett vac­kert land”.

Bak­grun­den till Cru­i­ses char­mof­fen­siv är att han hop­pas få in­le­da in­spel­ning­ar­na av den sjun­de Mis­sion: Im­possib­le-fil­men i Nor­ge i sep­tem­ber – nå­got som i nu­lä­get är omöj­ligt på grund av co­ro­na­re­strik­tio­ner. Ra­ja skri­ver på Twit­ter att han hop­pas att Cru­i­se och film­tea­met ska kun­na kom­ma till Nor­ge. Kul­tur­mi­nis­tern sä­ger dock till Ver­dens Gang att re­ge­ring­en mås­te dis­ku­te­ra frå­gan och ta fram fö­re­skrif­ter in­nan man god­kän­ner fil­man­det.

FO­TO: MARK SCHIEFELBE­IN/AP-TT

Tom Cru­i­se vill fil­ma i Nor­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.